Forum deBijbelZegt.nl

[Reactie toevoegen]

1,648 Entries
Redactie Email
18/04

Comments:

@Geert Colle

Wel leuke gedichten en preekjes afsteken hier maar als er serieuze vragen worden gesteld over al het moois wat je beweert blijft het oorverdovend stil.

Laat bijvoorbeeld je licht eens schijnen over het lot van al die miljarden mensen die ongelukkigerwijze niet op de hoogte zijn van wat jij de "blijde boodschap" noemt. Staan deze mensen ook eeuwige martelingen te wachten? En dan niet aankomen met dooddoeners als lees maar in hoofdstuk zus-en-zo.

In het geval dat het niet zeker is wat er met deze mensen zal gebeuren kun je ons misschien uitleggen hoe het "blijde" in de boodschap is beland terwijl het niet is uit te sluiten dat miljarden mensen geheel buiten hun schuld voor eeuwig verloren zullen gaan.

       


Kevin 
16/04

Comments:
@ Geert Colle

Het is precies wat Jelmer zegt, je had het tegen de redactie over om Job uit te lezen. In ieder geval kunnen we die saaie betogen van hoofdstuk 3 tot 41 overslaan en naar hoofdstuk 42 gaan wat jij bedoelt denk ik. Dat Job zijn bezittingen dubbel krijgt en dat hij 7 zonen en drie dochters verwekt. Leuk en aardig verhaal om Job door God beloont te worden voor zijn volharding en zelfvernedering ondanks al zijn verliezen. Als je bepaalde kinderen verliest, kunnen die nooit de nieuwe kinderen vervangen. En dat ze allemaal met de dood moesten bekopen, compleet onschuldig! Blijkbaar maakt het kapotmaken van unieke individuen niet uit als ze toch door andere worden vervangen.

En hoe zit het met de volgende bijbelversen?

2 Samuel 24:1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.

1 Kronieken 21:1 Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij Israël telde.

Was dit ook een weddenschap van god en satan? Of dat satan werd gestuurd door god als de beul, of zien we hier toch een vorm van een alter-ego van god? Wat zal het wezen? Blijkbaar weten de schrijvers van de bijbel het zelf niet hoe ze die (verzonnen) god moeten zien?
En we weten hoe het afloopt, god/satan porde David voor een volkstelling waardoor 70.000 israelieten dood gaan door een god ingezonden pest, weer een voorbeeld om anderen te pakken door de (schijn)zonde van 1 persoon.

       


Jelmer Email
15/04

Comments:
@Geert Colle
 
Quote: “Ik had Kevin gevraagd om verder het boek Job te lezen i.p.v. te blijven zaniken over hoofdstukken 1 & 2.
Nee, je had niet Kevin maar de redactie gevraagd Job verder te lezen. 
Kevin zei dat satan god’s alter ego was. Jij zei dat dit niet zo was en verwees naar Job, maar je gaf er geen hoofdstuk bij. Omdat alleen in Job 1 en 2  over satan en god als twee verschillende wezens wordt gesproken is het een terechte aanname dat je Job 1 en 2 bedoelde. Het ging er ten slotte om met Job aan te tonen dat god en satan niet dezelfde konden zijn.
De redactie ging vervolgens wat dieper in op Job 1 en 2, en jij schreef toen:
Quote: “@redactie over Job: goed zo , nog 40 hoofdstukken te gaan en dan kan je een antwoord proberen geven.
 
Eerst naar een bijbelpassage verwijzen in respons op iemands opmerking, maar als dan precies de bijbelpassage die je bedoelt verder wordt uitgediept opeens zeggen dat dit gezanik is dat er verder gelezen moet worden? Volledig onterecht ook nog eens omdat satan in de rest van Job verder niet genoemd wordt. Het ging er toch om met Job aan te tonen dat god en satan niet dezelfde konden zijn, iets wat alleen met Job 1 en 2 kan? 

Weer typisch gelovige manier van argumenteren. Warrig, altijd van de hak op de tak springen, zoveel mogelijk wegrennen van de problemen. En ook nog eens de verkeerde er van beschuldigen niet te doen wat je vroeg :-( 
 

 


geert Colle 
14/04

Comments:
En ik vergat nog te vermelden: vanaf hoofdstuk 3 is Job ook poëzie!
Veel leesgenot[wave]


Geert Colle Email
14/04

Comments:
@ redaktie met verzuurde opmerking.
Ik had Kevin gevraagd om verder het boek Job te lezen i.p.v. te blijven zaniken over hoofdstukken 1 & 2.
Dan vinden jullie reeds een tipje van de sluier opgelicht.

De wereld is idd een triest verhaal, maar er is een blijde boodschap voor wie Jezus liefhebben!

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Dat is dan een "blijde boodschap" waarin miljarden mensen zullen worden afgeslacht enkel en alleen omdat ze geboren zijn bij ouders die de verkeerde religie aanhangen.

Weldenkende mensen worden verdrietig van een dergelijke boodschap omdat ze inzien dat veel van die mensen helemaal niets verweten kan worden omdat ze gewoon nog nooit van Jezus hebben gehoord. En mochten ze al wel van hem hebben gehoord dan gaan ze nog niet zomaar een ander geloof aanhangen.

Ik vroeg je in vorige reactie hoe het zit met de brave en oppassende mensen van andere religies. Staan die ook martelingen in vurige poelen te wachten denk je?

   


Geert Colle Email
14/04

Comments:

Palmzondag

Net zoals vandaag in Soedan, kwamen mensen op straat in Jeruzalem om machtsovername te eisen en Jezus tot koning te kronen.
Jezus weigerde toen , maar overwon op Pasen onze grootste vijand : de dood = redding van het 'vuur'

" maak van een moeilijkheid een mogelijkheid " [wink]

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Jezus (=God) "redt" ons van iets dat God zelf bedacht heeft als straf voor de complete mensheid terwijl de  overtreding begaan is door slechts twee mensen. Alsof alle mogelijke ellende in het aardse bestaan zoals ziektes, epidemieën, natuurrampen en de dood nog geen voldoende straf zou wezen besloot de God van het Nieuwe Testament er na de dood nog een schepje bovenop te doen in de vorm van eeuwige martelingen in een hel.

Verder lijkt het erop dat die "redding" enkel van toepassing is op mensen die erin geloven en dus gaat een groot gedeelte van de wereldbevolking buiten de boot vallen omdat ze toevalligerwijze de godsdienst van hun ouders aanhangen. Kinderen kun je nu eenmaal de grootst mogelijke onzin wijsmaken en daar maken alle religies dankbaar gebruik van.

Waarom heeft God na de "redding" door Jezus die redding niet gewoon van toepassing gemaakt op iedereen ongeacht geloof? Waarom is gewoon leven als een goed mens voor de christelijke God niet voldoende?

Quote: "maak van een moeilijkheid een mogelijkheid"

Als we uitgaan van de huidige wereldbevolking van 7.7 miljard en het aantal christenen van 2,4 miljard dan zullen er met de huidige stand van zaken dus meer dan 5 miljard mensen onder leiding van Jezus worden afgeslacht op de jongste dag. Hebben we het nog niet eens over de aantallen uit het verleden en die van de toekomst. Miljarden mensen gaan dus richting hel en jij denkt daar een geintje met een knipoog over te kunnen maken? Laat eens weten hoe daarover denkt? Kun je het iemand aanrekenen dat zij/hij in de verkeerde god(en) gelooft?

     


Geert Colle Email
13/04

Comments:
@ redactie,
dank je wel voor het (cliché)antwoord.
Ook Jezus gebruikt poëzie , om mensen te beschrijven, die voor wat dan reden ook ,  steeds God blijven verwerpen:

" Zij zijn gelijk aan kinderen, die op de markt zitten, en elkander toeroepen, en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend " Matth.11:17

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Jezus kan ook heel poëtisch uit de hoek komen als Hij beschrijft hoe mensen verbrand gaan worden tijdens het laatste oordeel:

(Mattheus 3:10) (Lukas 3:9) En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
(Mattheus 3:12) (Lukas 3:17) Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
(Mattheus 7:19) Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
(Mattheus 13:30) Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
(Mattheus 13:40) Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
(Johannes 15:5-6) 5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.


       


Geert Colle Email
12/04

Comments:
Om de bittere sfeer dezer website en de zure bijbel commentaren even te vergeten, dit gedichtje:

Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Geert, dank voor je mooie gedicht. Als de Bijbel enkel bestond uit dergelijke poëzie zou onze website met zijn bittere sfeer en zure commentaren geheel overbodig zijn maar helaas is dat niet het geval. Het Oude Testament is een boek vol geweld waarin gehoorzaamheid wordt afgedwongen met dreigementen van wraak en vergelding, slavernij wordt toegestaan, discriminatie is geïnstitutionaliseerd en volkeren worden uitgemoord.

De "blijde" boodschap in het Nieuwe Testament brengt daar enige verlichting in maar ook Jezus kan het niet stellen zonder dreigementen en gaat op de dag des oordeels persoonlijk de lijken van de ongelovigen vertrappen in de wijnpers.


"Het is wat het is zegt de liefde."

(Leviticus 26) 16 Dit zal Ik u ook doen, dat Ik over u stellen zal verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren en de ziel pijnigen; gij zult ook uw zaad te vergeefs zaaien, en uw vijanden zullen dat opeten.
22 Want Ik zal onder u zenden het gedierte des velds, hetwelk u beroven, en uw vee uitroeien, en u verminderen zal; en uw wegen zullen woest worden.
24 Zo zal Ik ook met u in tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan.
25 Want Ik zal een zwaard over u brengen, dat de wraak des verbonds wreken zal, zodat gij in uw steden vergaderd zult worden; dan zal Ik de pest in het midden van u zenden, en gij zult in de hand des vijands overgegeven worden.
29 Want gij zult het vlees uwer zonen eten, en het vlees uwer dochteren zult gij eten.
 
          


Redactie Email
02/04

Comments:

Nieuwe pagina:
http://www.debijbelzegt.nl/hel_en_verdoemenis.htm

       


Kevin Email
28/03

Comments:
Een ander boek wat aan te raden valt is ‘De bijbel voor ongelovigen [bundel van 6 delen]’. Het gaat voornamelijk over het Oude Testament, maar dan vult het boek van Jose Saramago die ook over Jezus verteld wel aan. Beide boeken zijn speciaal door en voor ongelovigen geschreven als de ‘gewone’ bijbel te lastig is om in te komen door het taalgebruik of langdradigheid.

Ik ben het met Jan eens dat we ook de quran niet mogen vergeten kwa barbaarse passages, het komt uit hetzelfde milieu dus dan is het niet zo verwonderlijk dat de bijbel en quran raakvlakken hebben op achterhaalde en wrede gedachtegoed.

         


Jan 
20/03

Comments:
Grote hulde voor deze site. Zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die de zgn. 'Joods-christelijke waarden' ophemelt.

Ik kwam op deze site terecht na het lezen van het boek 'Het evangelie volgens Jezus Christus door José Saramago ( Portugese winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur). Hij geeft daarin een huiveringwekkend beeld van een meedodogenloze en wraakzuchtige God. Geweldig boek,in een fraaie en ironische stijl.

Voor de goede orde, de Koran is net zo walgelijk als het gaat om geweld, genocide, slavernij, ondergeschiktheid van de vrouw...

Gelukkig maar dat die hele God niet bestaat, het leven is zo al lastig genoeg.

        


Christine 
24/02

Comments:
Beste redactie,

In mijn zoektocht om beter de woorden van Jezus te begrijpen, kwam ik op deze site. Al sinds jongs af aan kon ik het OT niet begrijpen. Nu ik de afgelopen jaren wanhopig op zoek ben gegaan ben ik tot ontdekking gekomen dat wat ik hoorde klopte. JWHW (OT) is een andere God. En om meer specifiek te zijn.. Deze God lijkt zelfs meer op het beest uit openbaring 13 (Zie hosea 13:7 )( beer,luipaard,leeuw) [1]

Het woord God is in hebreeuws soms elohim. Dit is een meervoudig woord. El is enkelvoudig. We zien dit ook bijv terug in Genesis (Laat Ons mensen maken naar ons beeld) dr M.Heiser heeft hier meerdere studies over. Het zijn verschillende "Goden". God zit in de "divine counsil" (psalm 82) Ook bij Job zie je dat Satan 1 van Gods zonen is. Maar goed nog even terug op OT God. [2]

Jezus benoemde de priesters in johannes dat ze idd abraham zaad zijn maar dat ze een andere vader hebben namelijk van de duivel.. Jezus is duidelijk in dat goede bomen goede vruchten geven en slechte bomen niet. [3]

Ik heb je site nog niet goed bekeken maar wil wel al reageren op het stukje incest bij Adam en Eva. Veel christenen denken dat Adam en Eva de eerste mensen waren maar dit is niet het geval. Zoals te lezen is is Kain bang dat zijn straf te groot is. Waarom zou hij bang moeten zijn? En ze waren een grote stad aan het bouwen. Waarom een grote stad? Omdat er mensen wilden wonen. [4]

Als je God en Here God in Genesis ziet als verschillende goden zie je al verschillen in de tekst.

Gr Christine
Wat betreft het stukje incest

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Christine, dank voor je reactie.

[1] In je zoektocht naar de waarheid van de bijbel vraag je je heel terecht af hoe de wraakzuchtige God van het OT te rijmen is met de God die door Jezus aan ons wordt geopenbaard. Al in het vroege christendom kwam Marcion van Sinope tot de overtuiging dat dit inderdaad twee verschillende goden zouden moeten zijn.

[2] Zie ter illustratie de sporen van het polytheïstisch gedachtegoed waaruit de Bijbel is ontstaan.

[3] Jezus is duidelijk vind je? Dat was het geval geweest als Jezus dan ook eens precies de eigenschappen van "goede" vruchten had beschreven maar Hij laat het enkel bij platitudes waar iedereen zelf kan invullen wat haar/hem van pas komt.
Gevolg: "ketters" die in de naam van Jezus de brandstapel opgingen omdat ze verkeerde vruchten droegen. Jezus zei immers dat slechte bomen evenals kaf en onkruid verbrand zullen worden.

[4] Wat het NT zegt over Adam en Eva en de door hen veroorzaakte erfzonde waarvan Jezus ons kwam verlossen is dus ook allemaal onzin? En hoe zit het met de woorden van Jezus zelf als Hij naar Adam en Eva verwijst:

(Mattheus 19:4) Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw?

Als Adam en Eva niet de eerste mensen waren leg ons dan eens uit hoe het wel zit.

      


Geert Colle Email
15/02

Comments:
@ redactie over Job: goed zo , nog 40 hoofdstukken te gaan en dan kan je een antwoord proberen geven.

@ Kevin : goed bezig, maar wat minder éénzijdige informatie vergaren en iets objectievere kijk op rechtvaardigheid zal je sieren.
Verder opzoeken watdebijbelzegt over de mens, satan en de dood en Gods antwoord daarop kan verrijkend zijn.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "en iets objectievere kijk op rechtvaardigheid zal je sieren."

En volgens jou "objectieve kijk" kan dus iemand die om één of andere reden kinderen vermoordt of dat laat doen toch als rechtvaardig te boek staan.

       


Kevin 
15/02

Comments:
@ Geert Colle

Dat de bijbel zegt dat god rechtvaardig is nemen gelovigen aan als zoete koek, ondanks alle wreedheden die diezelfde entiteit uitvoert of laat uitvoeren die tegenstrijdig lijken te zijn met zijn zogenoemde rechtvaardigheid: Dan zijn zijn wegen opeens ‘ondoorgrondelijk’.

Ieder weldenkend mens die niet is geïndoctrineerd door de bijbel of een kerk kan lezen dat de methodes van hem niet zuiver zijn, het maakt niet uit hoe vaak erin staat dat god ‘rechtvaardig’ is. Dat is net zoiets als een dictator propagandeert van dat zijn methodes juist zijn door middel van het gebruiken van desinformatie en het verspreiden daarvan.

Over satan en god:
Drunk-with-blood-gods-killings-in-bible

Examples_of_Satan_personally_killing_people

Dat ik zei dat god’s alter-ego satan is klopt dan niet volgens Job, maar als we dan kijken naar wie volgens de bijbel de meeste slachtoffers heeft gemaakt dan kan het best eens zijn dat eigenlijk satan rechtvaardiger is dan god zelf. Dus wie is hier de echte satan en god? Het is niet voor niets dat Marcion en de Gnosisten het oude testament met diens god verwerpt als kwaadaardig.

Maarja het nieuwe testament is niet veel beter met Jezus’ dreigementen van Gehenna en buitenste duisternis, laat staan de slachtingen en eeuwige folteringen die in het boek Openbaring staan.


Geert Colle Email
15/02

Comments:
@ Kevin
Quote : Gods wegen zijn niet ‘ondoorgrondelijk’

Toch wel: dat is watdebijbelzegt , ' shame on you ', dat je dat niet weet staan.
mss moeilijk om sommige teksten te aanvaarden en te combineren , maar context brengt raad:
bvb Jes 45:7 &8 “Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. Drupt, gij hemelen! Van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid: en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te zamen uitspruiten: Ik de Here, heb ze geschapen

Quote :Het schijnt dat satan het alter-ego van god is

Schijn bedriegt, Kevin. Lees watdebijbelzegt in het verhaal van Job .

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "Schijn bedriegt, Kevin. Lees watdebijbelzegt in het verhaal van Job."

Nou laten we het verhaal van Job dan eens nader bestuderen: een almachtige en alwetende God gaat een weddenschap aan met Satan om te bewijzen dat Job onder alle omstandigheden God trouw zal blijven. Satan krijgt hier geheel de vrije hand en God heeft er zelfs geen probleem mee als Jobs kinderen worden vermoord of verpletterd door een huis. De verzorgers van het vee overleven dit mooie verhaal ook niet.

Al met al weer een prachtig voorbeeld dat de bijbelse God niet op een mensenleventje meer of minder kijkt. Was dit een eenmalige bizarre actie of zou God zich vandaag de dag ook nog bezig houden met dergelijke weddenschappen waarbij mensen opzettelijk om het leven gebracht worden om het geloof van derden te testen denk je?

     


Geert Colle Email
15/02

Comments:
@ redactie

Quote
Je vergelijking tussen de door God verordineerde moordpartijen en artsen die abortussen plegen lijkt me nogal ongelukkig gekozen.

Toch wel: het is de bedoeling om aan te tonen dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn en dat is door het antwoord 100 bewezen.


Kevin 
15/02

Comments:
@ Geert Colle,

Gods wegen zijn niet ‘ondoorgrondelijk’, zijn wegen laat zwart op wit zien dat hij niet verlegen is om genocide te gebruiken. Het is een kwaadaardige entiteit: Jesaja 45:7 7 “Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.”

Het schijnt dat satan het alter-ego van god is wanneer hij duisternis en het kwaad schept om volkeren kapot te (laten) maken. En met (loze) dreigenenten zoiets als ‘op een dag zul je voor god verschijnen’ nu moeten we echt bang worden zeg, yeah right.

Dream on Geert.


Geert Colle Email
14/02

Comments:

Goed nieuws voor de redactie dezer website en medewerkers:

watdebijbelzegt over Gods handelen met het mensdom en de gehele schepping leidt bij jullie tot nogal wat nervositeit.

Gods wegen zijn idd onnaspeurlijk en de mens ziet heden door een spiegel, wazig zegtdebijbel.

Maar... eens zullen jullie Hemzelf ontmoeten zegtdebijbel en kunnen jullie voluit ervoor gaan.

succes
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Thanx Geert, en jij weer bedankt voor de dooddoeners, altijd reuze leerzaam voor de geïnteresseerde lezer.

           


Kevin 
14/02

Comments:
@ Geert Colle

Heb je deze pagina gelezen?
http://debijbelzegt.nl/abortus.htm

De anti-arbortus beweging kent blijkbaar haar eigen brontekst niet eens zo goed. Die mensen halen hun 'inspiratie' niet van de bijbel, want die is niet zo respectvol voor het leven. Een 'god' die kinderen en babies laat doden is geen 'god' verdient geen enkel respect or 'praise', het is een empathie-loze maniak. Deze site laat dat voldoende zien lijkt mij, en zo zijn er gewoon doe dat duidelijk laat zien.

Dat je omnicide en genocide goedkeurt omdat 'god' dat doet of laat doen laat zien dat je geïndoctrineerd bent door een verzamelboek vol absurditeit en immoraliteit.
Laat staan de doctrine van beperkte 'zondes' tegenover een eindeloze foltering? Fascinerende fantasie, dat dan wel.


Golle Geert Email
13/02

Comments:
Barbaarse daden en toch rechtvaardig en goedertieren.

Wat denk je dan van die dokter die dagelijks abortussen uitvoert?
Volgens sommige weldenkende mensen een monster, volgens andere weldenkenden niet.
In elk geval iemand met ook goede kanten en goede bedoelingen.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Je vergelijking tussen de door God verordineerde moordpartijen en artsen die abortussen plegen lijkt me nogal ongelukkig gekozen. Een abortusarts doodt slechts foetussen tot een bepaalde maximale leeftijd maar als God opdracht geeft om "alles wat adem heeft" te doden dan zitten daar dus ook zwangere vrouwen tussen met foetussen in iedere staat van ontwikkeling. Die worden dus samen met die vrouwen gedood. Zelfde verhaal voor de zwangere vrouwen die verdronken in de zondvloed.

Ook laat de abortusarts in tegenstelling tot God de reeds geboren babies, peuters, kleuters en opgroeiende kinderen gewoon in leven.

Quote: "Barbaarse daden en toch rechtvaardig en goedertieren."

Eerst met een enkel individu een speciaal verbond sluiten
Aan die lieveling een stuk land van anderen cadeau doen
Beloven dat ze alle bezittingen van de inwoners mogen roven
En dan opdracht geven om iedereen die in de weg zit te vermoorden

Het is maar wat je rechtvaardig noemt.

          


Geert Colle Email
12/02

Comments:
Beste gelovigen,
de God van de bijbel heeft reeds in het begin ( Genesis 6) het gehele mens'dom' = mannen , vrouwen én kinderen volledig weggeveegd.( behalve 8 personen en een dierentuin) .
Is het dan verwonderlijk dat diezelfde God eeuwen later enkele 'genociden' laat uitvoeren door zijn volk ? Dat staat gewoon zwart op wit in de bijbel.

Wat niet in de bijbel staat is dat die God een Genocidale psychopaat of monster zou zijn : dat is één van de zovele interpretaties.

Veel gelovigen noemen de dokter die dagelijks abortussen uitvoert een ' monster ' Maar anderen , wss hemzelf incluis , denken daar anders over ; kwestie van subjectieve interpretatie. Zelfs een wetgeving ( bvb over abortus ) is niet objectief en zeker niet vrij van interpretatie.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Geert, dank voor je reactie.

Als iemand ziet hoe kinderen verdrinken, worden doodgeknuppeld, de keel wordt doorgesneden of anderszins worden vermoord en als diezelfde persoon in staat is om deze gruwelen te voorkomen maar desondanks werkeloos blijft toekijken dan zal ieder weldenkend mens concluderen dat we hier hebben te maken met een monster en een psychopaat.

Of zijn er ook andere interpretaties mogelijk in zo'n geval? En hoe zullen we het gedrag interpreteren van iemand die niet alleen werkeloos toekijkt hoe kinderen om zeep worden geholpen maar ook nog eens de aanstichter daarvan blijkt te zijn. 

Quote: "Is het dan verwonderlijk dat diezelfde God eeuwen later enkele 'genociden' laat uitvoeren door zijn volk?"

Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Als God blijkens de Bijbel eerst de complete wereldbevolking laat verdrinken moeten we niet verbaasd reageren als Hij later een paar steden en volkeren laat uitmoorden om zo wat "lebensraum" te scheppen voor de nakomelingen van Abraham.

Wat WEL verwonderlijk is dat diezelfde God niettegenstaande deze barbaarse daden dan toch graag te boek wil staan als rechtvaardig en goedertieren.

     


Jelmer Email
29/01

Comments:

@ H.Ezori
Dank voor je bijdrage.

Quote: “Het wordt dan erg makkelijk God als genocidale psychopaat af te schilderen.
De reden dat dit zo makkelijk is is omdat de bijbel klip en klaar zegt dat god in hoogst eigen persoon opdracht geeft tot genocide. Genocide is het planmatig uitmoorden van hele bevolkingsgroepen, dus niet alleen de mannen, maar ook alle vrouwen, kinderen en baby’s. God geeft meerdere keren in hoogst eigen persoon letterlijk opdracht dit te doen, bijvoorbeeld in Deuteronomium 20:16  En ook in 1 Samuël 15:3  
Wij vinden iemand die opdracht geeft tot het uitmoorden van hele groepen vrouwen, kinderen en baby’s inderdaad een psychopaat, of dit nu een god is of niet.

Quote: “betreffende de redactie: hermeneutiek en met name exegese worden bewust vermeden c.q. men heeft een (verborgen) agenda.
Ik zie niet in wat er verborgen zou zijn aan de agenda. De redactie spreekt openlijk en vierkant uit dat de god de bijbel niet betrouwbaar en liefdevol is maar een moreel monster is. Daar is niets verborgens aan. Ik zie ook niet wat er mis is met de agenda zelf. Het hele doel van deze site is vooral om mensen te laten zien wat er werkelijk in de bijbel staat.


H.Ezori 
25/01

Comments:
Oh oh oh, wat een kliederboel. Na het lezen van enkele 'conclusies' kan alleen tot de volgende conclusie gekomen worden; betreffende de redactie :

1. Hermeneutiek en met name exegese worden bewust vermeden c.q. men heeft een (verborgen) agenda.
2. Redactie is door middel van hermeneutiek en exegese tot conclusies gekomen die haaks staan op exegese van theologen, ergo 'die theologen zijn maar dommertjes', echter redactie heeft geen theologische achtergrond wat de conclusies niet ten goede komt wanneer ze naast een Matthew Henry gelegd worden. 

Gezien er hier 'exegese' plaats vindt over Bijbelteksten die uit hun context zijn gerukt, neig ik sterk naar het eerste. Het wordt dan erg makkelijk God als genocidale psychopaat af te schilderen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten van het volk Israël in het land Kanaän. Wanneer we zaken als Genesis 6, de praktijken van de heidense volkeren en Israël als middel in Gods heilplan buiten beschouwing laten wordt het ontzettend makkelijk voor het klei om de pottenbakker te beschuldigen. Deze (bewuste?) onwetendheid is misleidend voor de leek die deze site bezoekt. U bent niet bijbels onderlegd, maar trekt wel conclusies.

Ik zou u aanraden een cursus exegese te volgen. Diverse theologen bieden dit aan. Wellicht nog handiger: huur een theoloog in, die bij al u overtuigingen een andere uitleg aanbiedt (d.m.v. exegese) zodat lezers zelf hun conclusie kunnen trekken. Ik zal ook pogen van tijd tot tijd enkele van u publicaties te weerleggen.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste H. Ezori, dank voor uw reactie.

Het staat u geheel vrij onze website als kliederboel te bestempelen. Er zullen vast wel een paar goedgelovige lezers zijn die zich door uw diepzinnige opmerkingen over hermeneutiek en exegese laten overtuigen. Voor de meer kritische lezers is het misschien zaak dat u ook laat zien WAAR en vooral WAAROM wij het mis hebben.

Wat onze agenda betreft, die is uiterst simpel: we laten zien wat erin de Bijbel staat en trekken daar conclusies uit zonder dat we daar eerst de roze bril van 2000 jaar christelijke theologie bij opzetten. Dat die conclusies dan niet overeenkomen met wat theologen zoals Matthew Henry beweren nemen we maar op de koop toe.

Quote: "tot conclusies gekomen die haaks staan op exegese van theologen"

Welke exegese van welke theologen had u precies in gedachte? Theologen komen met allerlei verschillende exegeses die elkaar op cruciale punten tegenspreken wat heeft geresulteerd in een onafzienbare rij van verschillende christelijke denominaties.

Quote: "Bijbelteksten die uit hun context zijn gerukt"

Als dat zo is laat dan eens aan de lezers zien WAAR wij dat doen en hoe die context dan onze conclusies weerlegt.

Quote: "Het wordt dan erg makkelijk God als genocidale psychopaat af te schilderen."

Het zijn uw woorden maar het lijkt me een hele karakteristieke omschrijving voor een God die opdracht geeft tot roof en volkerenmoord om zo zijn lievelings volkje vooruit te helpen in de wereld.

Quote: "Een goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten van het volk Israël in het land Kanaän."

U gebruikt hier heel eufemistisch het woord "activiteiten" maar ik neem aan dat u doelt op het in opdracht van God uitmoorden van complete steden cq volkeren inclusief vrouwen en kinderen om zo wat ruimte te maken voor het volk Israel?

Quote: "de praktijken van de heidense volkeren"

U vervalt weer een beetje in eufemismen dus ik vul maar even in dat u van mening bent dat de "praktijken" van de heidense volken de "activiteiten" van het volk Israel wel zouden rechtvaardigen. Die volken hadden immers zulke slechte heidense gewoonten waaronder kinderoffers dat ze met een gerust hart uitgemoord mochten worden. Als u inderdaad deze mening bent toegedaan geef ik u het volgende ter overweging:

1. Deze "heidense" volken volgden gewoon het geloof en de overtuiging van hun ouders netzo als dat bij alle andere geloven toegaat. Kun je het deze mensen aanrekenen dat ze de verkeerde goden aanbaden als God zich enkel aan Abraham en zijn nakomelingen heeft geopenbaard.

2. Kun je die mensen aanrekenen dat ze kinderoffers brachten als ze dachten dat hun goden dat eisten? Hoe zouden ze trouwens op het idee om kinderen te slachten en te verbranden zijn gekomen? En deed het volk Israel dat aanvankelijk ook niet? 

3. In iedere bevolkingsgroep (dus ook onder "heidenen") zijn er altijd een aantal hele brave en oppassende lieden te vinden die altijd klaar staan om hun naaste te helpen en nog nooit een vlieg kwaad hebben gedaan. Wat is de rechtvaardiging om deze mensen om zeep te helpen? Idem babies, peuters, kinderen en mensen met een geestelijke beperking.

4. Zelfs al zou het uitroeien van die volken volgens Gods oordeel geheel rechtvaardig zijn dan blijft nog de vraag waarom God het smerige werk niet zelf opknapt.
Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe "niets laten leven dat adem heeft" in de praktijk in zijn werk gaat met name in het geval van kinderen? Wurgen, verdrinken, keel doorsnijden, hart doorsteken, onthoofden of aan de beentjes rondzwaaien en dan hoofdje op een rots stuk slaan misschien?

5. Denkt u dat Jezus de "activiteiten van het volk Israël" ook zou proberen goed te praten met een verhaaltje over de context?

Quote: "Israël als middel in Gods heilsplan"

Dat hele "heilsplan" is in het OT nergens terug te vinden en is enkel verzonnen door de schrijvers van het NT om met veel kunst en vliegwerk er een doorlopend verhaal van te bakken. Hierbij gaan ze te werk volgens het volgende recept: pluk een zinnetje uit het OT, gebruik dat in je verhaal en schrijf er dan bij "opdat vervuld zou worden" of woorden van gelijke strekking.

Quote: " ontzettend makkelijk voor het klei om de pottenbakker te beschuldigen."

Als het een willekeurige pottenbakker zou betreffen zou u zeer waarschijnlijk tot precies dezelfde conclusies komen als wij dat doen maar omdat het uw favoriete pottenbakker betreft heeft u besloten om kost wat het kost zaken als genocide, slavernij en kindermoord goed te praten en dat noemt u dan "exegese".

Quote: "Ik zal ook pogen van tijd tot tijd enkele van u publicaties te weerleggen."

We zien er met spanning naar uit.


jelmer Email
21/01

Comments:

@Rudolf
Dank voor je reactie.

Quote: "Persoonlijk vind ik het onjuist om anoniem informatie te presenteren. Het internet hoort geen vrijplaats voor anonieme publicisten te zijn."
Argumenten staan op zichzelf. Zolang de argumenten solide zijn maakt het niet uit wie ze presenteert.
Als je je toch druk wilt maken over ‘anoniem publiceren’, dan zou ik beginnen bij de vier evangeliën, want daarvan weet ook niemand wie ze geschreven hebben.


Rudolf Kooijman Email
19/01

Comments:
Persoonlijk vind ik het onjuist om anoniem informatie te presenteren. Het internet hoort geen vrijplaats voor anonieme publicisten te zijn.
Overigens is dit een prima website. Als overtuigd atheïst zal ik hem dankbaar gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Drs. Rudolf Kooijman
Slowakije
 < Previous 25
Page:
Next 25 >  


Terug naar Top