Forum deBijbelZegt.nl

[Reactie toevoegen]

1,730 Entries
Jelmer Email
17/12/19

Comments:

Dag Jan,
Dank voor je inzendingen.

Als ik je reactie lees komt bij mij de vraag boven: wat probeer je nu eigenlijk naar ons toe te communiceren? Want het lijkt er op alsof je het op veel punten met ons eens bent. Dat de bijbel niet erg betrouwbaar is, dat er allerlei tegenstellingen in staan, dat er gruwelijke teksten in staan waar god zelf een hoofdrol in speelt, dat al die vertalingen het niet met elkaar eens zijn…

Maar opeens kom je dan weer met in ieder geval voor mij volledige onbegrijpelijke tekst als “Nu is er geen voorbeeld uit de geschiedenis bekend waarin deze tekst letterlijk werd toegepast.
Hoezo zijn er geen voorbeelden bekend in de geschiedenis waarin schokkende bijbel teksten letterlijk werden toegepast? Als we de bijbel moeten geloven dan is het op een gruwelijke wijze doden van zuigelingen op grote schaal gebeurd in 1 Samuel 15:3: “Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.
Ok, ik geef het toe, er staat niet dat de zuigelingen tegen de rotsen werden verpletterd. Maar vind je het openrijten van zuigelingen met scherpe zwaarden door volwassen mannen veel humaner? Zie vers 8: “maar al het volk verbande hij door de scherpte des zwaards.

Verder zijn door de eeuwen heen allerlei schokkende bijbel teksten letterlijk toegepast. Hoe zit het bijvoorbeeld met de heksen vervolging? En met het nietsontziende slavernij verleden van veel westerse landen, toen ze allemaal met de bijbel in de hand zeiden dat god het zo bedoeld had? Hoe zit het met de meest gruwelijke doodstraffen die eeuwenlang in Europa zijn gehanteerd voor allerlei volstrekt onschuldige vergrijpen zoals homofilie, godslastering, en geloofsafval? Zijn dat geen voorbeelden waarin immorele teksten uit de bijbel door enthousiaste gelovigen gebruikt worden om andere mensen op gruwelijke wijze te doden (verbranden, vierendelen, doormidden zagen, je kunt het zo gruwelijk niet bedenken of het is wel gedaan).
Het zijn dan misschien geen directe voorbeelden van baby’tjes die tegen een rots te pletter wordt geslagen, maar je kunt toch moeilijk zeggen dat er in de geschiedenis geen voorbeelden zijn van schokkende bijbel teksten die letterlijk werden toegepast.

Het strijdt dan ook met alles waar het Jodendom en christendom voor staan.
Vele christenen en vele joden verdedigen vandaag de dag, ook hier op dit forum, hun heilige boeken te vuur en te zwaard en staan pal achter het vermoorden van mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen als dat gebeurd in opdracht van de god waarin ze geloven. Daar staan ze voor. En door de eeuwen heen zijn er heel wat bijbelse gruwelijkheden ook letterlijk toegepast. Er is dus helemaal geen eenduidig beeld van waar jodendom en christendom voor staan.

Je schrijft ook “Zeker hier worden kinderen gestraft maar in de context bezien rechtvaardig. Waarom rechtvaardig? Omdat hier van het principe wordt uitgegaan/toegepast dat uit een schurk een schurk en vervolgens weer een schurk geboren wordt. In de cultuur van die tijd dacht men zo.
In de context bezien rechtvaardig? Hoezo dat?! We hebben het hier over het handelen van god! Was god’s handelen in die tijd en in die cultuur wel rechtvaardig, maar zou dat in deze tijd en onze cultuur niet rechtvaardig zijn? Hoe is dat te rijmen met een god die van alle tijden geacht wordt te zijn, die naar ons wordt verteld onveranderlijk is, en die ons morele fundament zou zijn?

Overigens, op zo’n redenering zijn eindeloos veel varianten te bedenken en je kunt met die redenering dan ook vrijwel alles wat krom is recht praten. In de cultuur van de renaissance vonden ze heksen ook echte heksen die volgens de bijbel gedood moesten worden. Als we jouw redenering consequent doorvoeren dan kun je hiervan ook zeggen ‘In de cultuur van die tijd dacht men zo en dus in die context was het rechtvaardig’. Of laten we de vroege Amerikaanse cultuur nemen waarin slavernij breed geaccepteerd was. Of we kunnen het doden van praktiserende homofielen in huidige Arabische landen nemen. Of we kunnen nog extremer gaan, en de Duitse cultuur ten tijde van WO2 nemen, waarin men dacht dat het Jodendom een soort onkruid was dat uitgeroeid moest worden. Op al deze situaties kunnen we jouw redenering toepassen: dit was allemaal in de context bezien rechtvaardig want… in de cultuur van die tijd dacht men zo.


Jan 
16/12/19

Comments:

Geachte redactie,

Hartelijk dank voor het mooie antwoord dat u gaf.

Quote: Als we in de grondtekst kijken waar dit woord "bezoeken" vandaan komt dan vinden we daar פקד (phqd) of een verbuiging daarvan wat net als in veel andere teksten gebruikt wordt om aan te geven dat God bij je langs komt. Afhankelijk van het kader waarin dat bezoekje wordt afgelegd kan dit positieve of negatieve gevolgen hebben voor degene die bezocht wordt.

Wat er voor mij in uw antwoord uitspringt is het dualistische: ‘positieve of negatieve’, helemaal mee eens. Ik zie het dualistisch karakter van de Bijbel als parallellen in de gehele Bijbel terug komen als een copper view.

Quote: Deze site is eigenlijk bedoeld om de meer orthodoxe christenen aan het denken te zetten over de problemen met Bijbel. In die kringen wordt vaak alleen de Statenvertaling geaccepteerd en nieuwere en vaak betere vertalingen worden weggezet als werk van de duivel.

Heel goed. Ik hoop wel dat u uw doelgroep bereikt. Als ik de bekeringsdrang van de mensen op uw forum zie om u te bekeren (ik ga van de aannamen uit dat dat orthodoxe christenen zijn die reageren) houden deze mensen zich absoluut gesloten voor wat u ‘de problemen met de Bijbel’ noemt.

Quote: Omdat die kanttekeningen vol staan met vergezochte aannames die tot doel hebben om een beeld van de Bijbel te schetsen dat overeenkomt met de ideeen van de schrijvers van die kanttekeningen. Zo proberen ze bijvoorbeeld aan te tonen dat het Oude Testament vol staat met verwijzingen naar Jezus terwijl erin datzelfde OT nergens een zoon van God wordt genoemd laat staan eentje die dan voor de zonde van de mensheid geofferd zou moeten worden.

Klopt. Letterlijk loopt dit vast en is de oorzaak van o.a. het orthodox Jodendom dat zij Christus niet als de beloofde Messias zien of aanvaarden.

Quote: Wat die BasisBijbel betreft daar kun je een mooi voorbeeld zien dat vertalers vaak een agenda hebben. (….)

Het mooiste is als we elkaars agenda eerlijk en oprecht voor elkaar open leggen en dan ook accepteren dat er verschillen zijn. ik geef direct toe die acceptatie is ver te zoeken in Nederlandse denominaties.

Quote: Waar hier "heeft gevolgen" wordt gebruikt staat in de grondtekst overal het zelfde woord פקד (phqd) of een verbuiging daarvan. Dit betekend zoveel als bezoeken of bij iemand langs gaan. Als we datzelfde woord dan opzoeken in andere teksten blijkt dat de BasisBijbel vertalers ineens helemaal niet meer over "gevolgen" spreken maar gewoon over "straffen". Met andere woorden ze proberen hier het feit dat God kinderen straft voor de zonden van de ouders weg te moffelen.

Hier zou u zomaar gelijk in kunnen hebben maar het kan ook een aanname zijn.

Ik ben het met de vertaalster van de Basis Bijbel eens dat je soms je je ogen uit wrijft: staat dit er nu werkelijk?! Staat er nu werkelijk dat kindermoordenaars gezegend worden in Psalm 137? Psalm 137 is een prachtig melancholisch liedje, maar eindigt met een nogal boute felicitatie aan wie de kinderen van de onderdrukkers op de rotsen stukslaat. Nu is er geen voorbeeld uit de geschiedenis bekend waarin deze tekst letterlijk werd toegepast. Het strijdt dan ook met alles waar het Jodendom en christendom voor staan.

Quote: Wat Jesaja 14:20 betreft en het straffen van kinderen om de zonde van de ouders kunnen we misschien het beste even kijken wat de BasisBijbel zegt:

Jesaja 14-20 Je bent niet begraven bij de koningen, omdat je je eigen land hebt verwoest en je eigen volk hebt gedood. Over je kinderen, jij schurk, zal niet eens worden gesproken. Maak een slachtbank klaar om ze te doden, om ze te straffen voor de slechtheid van hun vader. Nooit mogen zij de kans krijgen om de aarde te veroveren en de wereld vol te bouwen met hun steden."

Als hier geen kinderen worden gestraft weet ik het niet meer.

Zeker hier worden kinderen gestraft maar in de context bezien rechtvaardig. Waarom rechtvaardig? Omdat hier van het principe wordt uitgegaan / toegepast dat uit een schurk een schurk en vervolgens weer een schurk geboren wordt. In de cultuur van die tijd dacht men zo.

M.vr.gr.

Jan.

 


Jan 
15/12/19

Comments:

DEEL 1
Beste mensen van de internetsite ‘Wat Zegt de Bijbel’.

U heeft gelijk als u aangeeft dat God onrechtvaardig is in (2 Samuel 24:10) en…. U heeft de Bijbelse David aan uw kant want hij vindt God ook onrechtvaardig als Hij het volk Israël strafte omdat David het volk liet tellen. (2 Samuël 24:17).

Als u verder schrijft dat de Bijbelse God kinderen straft voor de zonde van de ouders vind ik het woord ‘straft’ niet juist.

Er staat toch in (Exodus 20:5) niet ‘straffen’ maar ‘bezoeken’. Bezoeken is in overeenstemming met ‘gevolgen’ en niet straffen. In vergelijking is het toepasbaar als de vader of moeder van voetballen houdt dat de zoon of dochter er ook van houdt en de daarop volgende generatie ook. En dat wordt bedoeld met bezoeken c.q. gevolgen.

Dit geld idem voor (Exodus 34:7). Daar staat ook ‘bezoekende’ wat ‘gevolgen’ betekend, ook wordt een ‘gevolg’ een voortvloeisel beschreven (Numeri 14:33) en geen straf.

In (2 Samuel 12:15) waar een kind sterft voor de straf van David is door God een onrechtvaardig straf. Hierin moet ik u ook gelijk geven.

(Jesaja 5:3) heeft u fout gedefinieerd met de tekst. De tekst die u citeer staat in Jeremia 15:3. [van redactie: is gecorrigeerd, dank u]

In Jeremia 15:3 (die u citeer) wordt weer over ‘bezoeking’ of gevolgtrekking gesproken als het volk door gaat met de zonde van koning Manasse en niet over een straf. Natuurlijk volgt op een gevolgtrekking een straf maar dat is altijd op een voorwaarde.

(Jesaja 14:21) deze tekst kun je niet op zichzelf of buiten de context lezen en zeggen: ‘De Bijbelse God straft kinderen voor de zonde van de ouders’. Er wordt in Jesaja 14 gesproken over het einde van de koning van Babel. Hier in Jesaja geeft de profeet reden waarom God de Babyloniërs door de Meden en Perzen verstoren zou, gelijk Jesaja 13 gezegd is te weten: ‘opdat Hij door zulk een middel zijn volk uit de Babylonische gevangenschap verlossen zou’

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Best Jan, dank voor je reactie.

Quote: "U heeft gelijk als u aangeeft dat God onrechtvaardig is in (2 Samuel 24:10)"

Dat u wilt toegeven dat God volgens de Bijbel soms onrechtvaardig te werk gaat strekt u tot eer.

Quote: "Bezoeken is in overeenstemming met ‘gevolgen’ en niet straffen."

(Exodus 20:5) Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

Exodus 34:7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid.

U heeft zich vermoedelijk wat te veel laten leiden door de BasisBijbel vertaling. Zie volgende reactie. 

Als we in de grondtekst kijken waar dit woord "bezoeken" vandaan komt dan vinden we daar פקד (phqd) of een verbuiging daarvan wat net als in veel andere teksten gebruikt wordt om aan te geven dat God bij je langs komt. Afhankelijk van het kader waarin dat bezoekje wordt afgelegd kan dit positieve of negatieve gevolgen hebben voor degene die bezocht wordt.

Enkele voorbeelden van bezoeken met positieve gevolgen:

(Ruth 1:6) Toen maakte zij zich op met haar schoondochters, en keerde weder uit de velden van Moab; want zij had gehoord in het land van Moab, dat de HEERE Zijn volk bezocht had, gevende hun brood.

(1 Samuel 21:21) Want de HEERE bezocht Hanna, en zij werd bevrucht, en baarde drie zonen en twee dochters; en de jongeling Samuël werd groot bij den HEERE.

(Psalm 106:4) Gedenk mijner, o HEERE! naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil;

Als mensen bezocht worden in het kader van overtredingen en ongerechtigheden dan gaan die bezoeken gepaard met allerlei soorten van ongemak. Als we de aard van dit ongemak in ogenschouw nemen lijkt mij het spreken over  "straffen" geheel gerechtvaardigd. Zie ook "bezoeking".

(Jeremia 15:3) Want Ik zal bezoeking over hen doen met vier geslachten, spreekt de HEERE: met het zwaard, om te doden; en met de honden, om te slepen; en met het gevogelte des hemels, en met het gedierte der aarde, om op te eten en te verderven.

(Jeremia 11:22) Daarom, zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal bezoeking over hen doen: de jongelingen zullen door het zwaard sterven, hun zonen en hun dochteren zullen van honger sterven.

(Jeremia 29:32) Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal bezoeking doen over Semaja, den Nechlamiet, en over zijn zaad; hij zal niemand hebben, die in het midden dezes volks wone, en zal het goede niet zien, dat Ik Mijn volke doen zal, spreekt de HEERE; want hij heeft een afval gesproken tegen den HEERE.

(Jeremia 36:31) En Ik zal over hem, en over zijn zaad, en over zijn knechten hunlieder ongerechtigheid bezoeken; en Ik zal over hen, en over de inwoners van Jeruzalem, en over de mannen van Juda, al het kwaad brengen, dat Ik tot hen gesproken heb; maar zij hebben niet gehoord.

(Jeremia 44:13) Want Ik zal bezoeking doen over degenen, die in Egypteland wonen, gelijk als Ik bezoeking gedaan heb over Jeruzalem, door het zwaard, door den honger en door de pestilentie;

(Jeremia 50:18) Daarom, zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Ziet, Ik zal bezoeking doen over den koning van Babel en over zijn land, gelijk als Ik bezoeking gedaan heb over den koning van Assur.

(Jeremis 51:52) Daarom ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik bezoeking doen zal over haar gesneden beelden; en de dodelijk verwonde zal kermen in haar ganse land.

(Hosea 1:4) En de HEERE zeide tot hem: Noem zijn naam Jizreël, want nog een weinig tijds, zo zal Ik de bloedschulden van Jizreël bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden.

(Psalm 89:32) Indien zij Mijn inzettingen ontheiligen, en Mijn geboden niet houden; Zo zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen.

Wat het bezoeken van de "misdaad der vaderen" en de "ongerechtigheid der vaderen" aan de kinderen inhoudt blijkt nog het duidelijkst uit:

(Jesaja 26:21) Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.

      


Jan 
15/12/19

Comments:

DEEL 2 

Waarom ik u nu benader, nadat ik u bovenstaande geschreven heeft, is vragen omdat u in mijn visie   deels gelijk en deels ongelijk heeft met u internetsite. De vragen zijn:

1)     Waarom gebruikt u de Statenvertaling?

2)     Waarom gebruikt u de Statenvertaling zonder de kanttekenaren te gebruiken?

3)     De Bijbel is in haar grondtekst in het Hebreeuws- Grieks en Galdeelse taal geschreven. De Statenvertaling is in deze maar één van de velen vertalingen. Waarom gebruikt u bijvoorbeeld niet de Basis Bijbel ? Of ook andere vertalingen?

4)     Ik schreef het al, waarom citeer u één tekst buiten de context en trekt u uw conclusie?

5)     Is mij conclusie juist dat u atheïst geworden bent door het gebruik van de Bijbel? (Ik bied mijn excuus aan als het niet zo is, maar dit blijk toch wel uit in inhoud van uw site).

Hartelijk dank.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

1) Deze site is eigenlijk bedoeld om de meer orthodoxe christenen aan het denken te zetten over de problemen met Bijbel. In die kringen wordt vaak alleen de Statenvertaling geaccepteerd en nieuwere en vaak betere vertalingen worden weggezet als werk van de duivel.

2)  Omdat die kanttekeningen vol staan met vergezochte aannames die tot doel hebben om een beeld van de Bijbel te schetsen dat overeenkomt met de ideeen van de schrijvers van die kanttekeningen. Zo proberen ze bijvoorbeeld aan te tonen dat het Oude Testament vol staat met verwijzingen naar Jezus terwijl erin datzelfde OT nergens een zoon van God wordt genoemd laat staan eentje die dan voor de zonde van de mensheid geofferd zou moeten worden.

3) We hebben niets tegen andere vertalingen. Die kunnen vaak ook heel handig zijn in discussies. Neem bijvoorbeeld uw bewering dat "bezoeken" in Exodus 20:4 helemaal geen straffen betekent. In de NBV staat daar "Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten"

Wat die BasisBijbel betreft daar kun je een mooi voorbeeld zien dat vertalers vaak een agenda hebben. Neem de vertaling van Exodus 20:5 en andere soortgelijke teksten:

Exodus 20:5 Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid heeft gevolgen tot in de derde en vierde familie ná hen

Exodus 34:7 Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid zal gevolgen hebben tot in de derde en vierde familie ná hen."

Numeri 14:18 Maar als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid zal gevolgen hebben tot in de derde en vierde familie ná hen.'

Deut 5:9 Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid heeft gevolgen tot in de derde en vierde familie ná hen.

Waar hier "heeft gevolgen" wordt gebruikt staat in de grondtekst overal het zelfde woord פקד (phqd) of een verbuiging daarvan. Dit betekend zoveel als bezoeken of bij iemand langs gaan. Als we datzelfde woord dan opzoeken in andere teksten blijkt dat de BasisBijbel vertalers ineens helemaal niet meer over "gevolgen" spreken maar gewoon over "straffen". Met andere woorden ze proberen hier het feit dat God kinderen straft voor de zonden van de ouders weg te moffelen.

Jesaja 26:21 Want de Heer verlaat zijn huis om de bewoners van de aarde te straffen voor hun slechtheid. Want ze hebben onschuldige mensen gedood. Maar al hun misdaden zullen aan het licht komen.

Jeremia 11:22 Daarom zegt de Heer van de hemelse legers: Ik zal hen straffen. Ze zullen door het zwaard worden gedood. Hun zonen en dochters zullen sterven van de honger.

Jeremia 44:13 Ik zal hen in Egypte straffen zoals Ik Jeruzalem gestraft heb: met het zwaard, de honger en de pest.

Jeremia 50:18 Daarom zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël: Let op, Ik zal de koning van Babel en zijn land straffen voor wat ze hebben gedaan. Net zoals Ik de koning van Assur heb gestraft voor wat hij had gedaan.


4) U heeft in geval van (Jeremia 15:3) gelijk, deze hoort niet in dit rijtje thuis. Is inmiddels verwijderd.

Wat Jesaja 14:20 betreft en het straffen van kinderen om de zonde van de ouders kunnen we misschien het beste even kijken wat de BasisBijbel zegt:

Jesaja 14-20 Je bent niet begraven bij de koningen, omdat je je eigen land hebt verwoest en je eigen volk hebt gedood. Over je kinderen, jij schurk, zal niet eens worden gesproken. Maak een slachtbank klaar om ze te doden, om ze te straffen voor de slechtheid van hun vader. Nooit mogen zij de kans krijgen om de aarde te veroveren en de wereld vol te bouwen met hun steden."

Als hier geen kinderen worden gestraft weet ik het niet meer.

5) Deze site gaat over wat erin de Bijbel staat. Wat u of ik daar verder over denken verandert daar niets aan.

      


Jelmer Email
10/12/19

Comments:

@JdG
Dank voor je reactie.

Quote: "Natuurlijk bestaat God, hoe kan anders de ‘schepping’ bestaan en ontstaan zijn?"
Dit is een veel gemaakt argumentatiefout (een drogreden) die in het Engels een 'Argument from Incredulity' wordt genoemd, of in Nederlands het argument berustend op ongeloof (ook wel de goddelijke denkfout).

De structuur is als volgt: Ik kan niet inzien/bedenken/geloven hoe het anders gegaan zou moeten zijn, en daarom is mijn uitleg waar.

Dit is wat de oude Grieken ook deden met onweer en bliksem. Hun redenering was: “Natuurlijk bestaat Zeus, hoe ander kan onweer en bliksem bestaan en ontstaan?”
Als je vindt dat de redenering van die oude Grieken fout was, dan moet je ook vinden dat je eigen redenering (“Natuurlijk bestaat God, hoe kan anders de schepping bestaan en ontstaan zijn?") fout is.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een andere verklaring is maar dat we die simpelweg nog niet weten. Of misschien is het zo dat wij mensen wel heel graag overal een verklaring voor willen hebben, maar dat er voor het bestaan van alles gewoon helemaal geen verklaring bestaat. Op de vraag “hoe kan alles bestaan en ontstaan zijn?” is vooralsnog het enige echte eerlijke antwoord niet ‘god!’ maar: ‘We weten het niet’.


JdG (via email redactie) 
07/12/19

Comments:
Onderwerp: Bijbel al of niet Gods Woord?

LS,
Vandaag kwam ik op uw site terecht bij het zoeken op internet naar de (on)zin van de leer van drie-eenheid, m.a.w. ik wilde wel eens weten wat daarover zoal geschreven wordt, zowel voor als tegen.
Maar eigenlijk wist ik dat allemaal al wel en zag ik dus niets nieuws.

Wat u op uw site vermeldt aan teksten die in strijd zijn met het wezen van God, deze ken ik al vanuit mijn kerkelijke opvoeding, maar het dringt nog eens extra tot je door als je deze zo op een rij ziet.
Dit sterkt mij in mijn mening dat niet de hele Bijbel het woord van God is, maar wel dat we naar dit woord (dus wat God bedoelt te zeggen) in de Bijbel met een lantaarntje (tussen al die duistere teksten door) moeten zoeken en daarbij het kaf van het koren moeten scheiden.

Natuurlijk bestaat God, hoe kan anders de ‘schepping’ bestaan en ontstaan zijn? De evolutietheorie is niet te bewijzen en ook al zou die waar zijn, dan is zij nog geen verklaring voor de onmetelijke micro- en macrokosmos, zowel in omvang als in schoonheid. En wat zou dan bovendien de zin van dit alles moeten zijn en daarmee van ons bestaan? De vraag waar ik zelf nog wel mee zit is het in de schepping ingebakken wrede systeem van ‘eten en gegeten worden’, wat m.i. haaks staat op het wezen van God; dat noemt u ook op uw site. Maar om met dit badwater het kind weg te gooien gaat me te ver, want dan houd je slechts een leeg en doelloos bestaan over, toch?

Ik ben trouwens nieuwsgierig of u zelf nog (ergens in) gelooft na het verwerken van al die duistere teksten; er staan natuurlijk ook nog heel veel mooie en positieve teksten in de Bijbel, die zult u toch ook wel gezien hebben?
Wat me boven alles intrigeert is waarom u zo veel moeite hebt gedaan om al die teksten op deze manier te rubriceren.
Het gaat me niet om een discussie met u, maar gewoon om even wat gedachten te wisselen , of zoiets ...
U moet maar zien of u reageert.
In elk geval bedankt voor uw site en vriendelijke groeten,

JdG
------------------------------------------------------------------------------

ANTWOORD REDACTIE:

Beste JdG, dank voor je email, altijd leuk om wat feedback te krijgen. Ik hoop dat je mijn reactie niet opvat als een aanval op jouw persoon.  Zo is het beslist niet bedoelt!

Quote: "Bijbel al of niet Gods Woord?"

Vraag jezelf het volgende eens af: stel eens dat de enige en ware God zich aan de mensheid kenbaar wil maken. Zou die God dat dan doen door MENSEN over hem in een boek te laten schrijven? Zou God niet inzien dat dat een hele onbetrouwbare methode is die op allerlei problemen oproept:

- de mensheid moet tienduizenden jaren wachten totdat het schrift is uitgevonden.
- dan moeten er weer duizenden jaren worden gewacht totdat de boekdrukkunst is uitgevonden en de economische omstandigheden zover zijn gevorderd dat iedereen kan lezen. Tot die tijd moet het overgrote deel van de bevolking domweg geloven wat een kleine groep geletterden hen wijsmaakt.
- de schrijvers van dat boek kunnen er dingen in zetten die helemaal niet waar zijn of die hen gewoon goed van pas komen.
- boeken vergaan en moeten steeds weer gecopieerd worden en het is niet uit te sluiten dat de copieerders al dan niet opzettelijk dingen weglaten of erbij verzinnen.
- zo'n boek moet concurreren met andere heilige boeken die slimmeriken hebben verzonnen over fictieve goden
- het boek enkel beschikbaar maken in een onbeduidend taaltje en dan wachten totdat het in alle talen over de hele wereld is verspreid is ook niet bijster efficient. Met name niet als daar het lot van de complete wereldbevolking mee is gemoeid.

En kijk dan eens naar de geschiedenis van het ontstaan van de Bijbel en de verschillende christelijke stromingen:

- er is geen origineel van de Bijbel, we hebben enkel copieen van copieen.
- welke boeken er precies in moesten komen  is besloten in vergaderingen van kerkleiders en sommige boeken werden er dan honderden jaren later weer uit verwijderd.
- blijkbaar is de Bijbel op zichzelf niet duidelijk genoeg want wat er precies geloofd moet worden is ook in vergaderingen door kerkleiders besloten.
- door de eeuwen heen zijn er honderden christelijk stromingen ontstaan met hele uiteenlopende meningen die zich allemaal op één en hetzelfde boek beroepen.

Andere zaken die je je af kunt vragen:

- waarom gaat meer dan de helft van de Bijbel over de perikelen van een onbeduidend volkje?
- wat moet de mensheid leren van roof, genocide en verkrachtingen.
- waarom laat God zich de God van Abraham noemen?
- waarom staat de enige en ware God onder allerlei verschillende namen in de Bijbel?
- waarom is nergens in het OT een zoon van God te vinden laat staan een die voor de zonden van de mensheid geofferd gaat worden terwijl dat de kern van het christelijk geloof is?
- waarom getroosten de schrijvers van het NT zich zoveel moeite om net te doen of het OT volstaat met verwijzingen naar Jezus?
- waarom schreef God de Bijbel niet Zelf en dan gelijk in alle verschillende talen?
- waarom omringde Jezus zich met ongeletterde discipelen?
- waarom schreef Jezus niet Zelf het evangelie?

Quote: "teksten die in strijd zijn met het wezen van God"

Je doelt dan waarschijnlijk op het door jou veronderstelde wezen van God?  Het beeld van God als Vader die zorg draagt voor de musjes en de  haren op je hoofd? Dat is een heel mooi poetisch beeld maar moeilijk te verenigen met een God die complete steden en volkeren inclusief vrouwen en kinderen laat uitmoorden.

Quote: "deze ken ik al vanuit mijn kerkelijke opvoeding"

Als je kinderen van jongs af aan verhalen verteld en liedjes leert waar de complete wereldbevolking wordt verdronken, steden met alle mensen erin worden vernietigd en complete volken worden uitgemoord zonder dat daar kritische vragen bij gesteld worden dan gaan die kinderen dat vanzelf heel normaal vinden.

Quote: "Dit sterkt mij in mijn mening dat niet de hele Bijbel het woord van God is"

In dat geval hebben we een methode nodig om te bepalen wat WEL en wat NIET het woord van God is. Beschikt jij over een dergelijke methode of is het enkel een kwestie van wat goed voelt en wat niet?

Quote: "dus dat we wat God bedoelt te zeggen moeten zoeken"

God maakt zich dus aan de mensheid kenbaar middels een boek waarin we als een soort puzzel op zoek moeten gaan naar zijn bedoelingen? Zou God niet door hebben gehad dat het raden naar die bedoelingen in de loop der eeuwen voor onnoemelijke ellende heeft gezorgd? Denkt je werkelijk dat dit de manier is waarop een almachtige en eeuwige God te werk zou gaan?

Quote: "daarbij het kaf van het koren moeten scheiden"

Als we een methode hebben om te bepalen wat de goede kanten van de Bijbel zijn dan kunnen we die methode beter rechtstreeks gebruiken om te bepalen hoe te leven zonder tussenkomst van de Bijbel. Bijkomend voordeel is dat er dan ook geen kaf tussendoor kan glippen. 

Quote: "Natuurlijk bestaat God, hoe kan anders de ‘schepping’ bestaan en ontstaan zijn?"

De vraag is dan WELKE God dat dan gedaan heeft? En zouden het niet meerdere goden geweest kunnen zijn want zo'n "schepping" is nogal een karwei en vele handen maken licht werk per slot van rekening.

Quote: "De vraag waar ik zelf nog wel mee zit is het in de schepping ingebakken wrede systeem van ‘eten en gegeten worden’"

Ja, een God die speciaal roofdieren ontwerpt die andere dieren dan levend aan stukken scheuren is geen fijn idee. Oplossing: verschillende goden die het scheppings werk onderling verdeeld hebben met een speciale god voor het ontwerp van roofdieren die dan concureert met een andere god die de slachtoffers ontwerpt.

Quote: "wat m.i. haaks staat op het wezen van God; "

Dat "wezen" komt helemaal in het geding als we het morbide vernuft in ogenschouw nemen waarmee deze God het arsenaal aan ziekmakende cq dodelijke  parasieten, virussen en bacterieen heeft ontworpen. Welke perverse geest moet van dit "wezen" bezit hebben genomen om een worm te scheppen die zich een weg naar je hersenen vreet?

Quote: "Maar om met dit badwater het kind weg te gooien gaat me te ver, want dan houd je slechts een leeg en doelloos bestaan over, toch?"

Dat is dan in ieder geval een bestaan ZONDER een God die willens en wetens ziektes heeft geschapen waaraan onschuldige kinderen lijden en doodgaan. Ook is het een bestaan ZONDER een almachtige God die werkeloos toekijkt hoe kinderen tijdens aardbevingen worden verpletterd of verdrinken in tsunamis. En bovenal is het een bestaan ZONDER de spagaat die gemaakt moet worden om een dergelijke God lief te hebben cq te loven en te prijzen.

Quote: "Ik ben trouwens nieuwsgierig of u zelf nog (ergens in) gelooft na het verwerken van al die duistere teksten;"

Tot nu toe heeft niemand me overtuigende argumenten aangeleverd voor het bestaan van een God zoals die door de Bijbel wordt beschreven. En datzelfde geldt, net zoals bij jouw neem ik aan, voor alle andere goden.

Quote: "er staan natuurlijk ook nog heel veel mooie en positieve teksten in de Bijbel"

Als we de bijna 2000 jaar geschiedenis van het christendom bekijken dan is het duidelijk dat die "positieve" teksten het vaak niet konden winnen van de "duistere". Als ze dat nu wel doen is dat te danken aan inzichten die de mensheid buiten de Bijbel om heeft opgedaan.

Quote: "Wat me boven alles intrigeert is waarom u zo veel moeite hebt gedaan"

Die moeite getroosten we ons omdat het belangrijk is dat mensen zichzelf een oordeel vormen over de Bijbel zodat ze niet door dominees, theologen, profeten of andere kerkleiders gemanipuleerd kunnen worden.

    


Ben Email
21/11/19

Comments:
U schrijft in hel en verdoemenis een aantal zaken. Het woord hel komt in de Bijbel niet voor alleen in hertalingen. Het gaat om Gehenna. Daar waar afval werd verbrand. Zie scripture4all.org voor de grondtekst.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Best Ben, dank voor je reactie.

Je hebt gedeeltelijk gelijk. Op sommige plaatsen waar hel staat in oude vertalingen staat er inderdaad Gehenna in de grondtekst. Maar er zijn ongeveer net zoveel teksten waar in de grondtekst Hades staat wat zoveel betekend als het dodenrijk.

Aantallen  in Nieuwe Testament: 11 x Gehenna, 10 x Hades

Maar hoe we de locatie waar volgens de Bijbel het grootste gedeelte van de wereldbevolking gaat belanden ook noemen het blijft een plek waar mensen gemarteld gaan worden in vurige poelen en ander ongemak.

   


Ineke van Veen Email
20/11/19

Comments:
Zijn jullie van de messiaanse gemeente?

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Hallo Ineke, dank voor je reactie. Nee wij zijn NIET van de messiaanse gemeente. Sterker nog wij zijn van geen enkele gemeente, kerk of sekte omdat die allemaal berusten op een hele selectieve interpretatie van de Bijbel.

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het mogelijk is dat er zoveel verschillenden stromingen bestaan die stuk voor stuk denken dat zij de juiste uitleg bij de Bijbel hebben gevonden?  Als één en hetzelfde boek zoveel verschillende en elkaar tegensprekende standpunten kan oproepen dan is dat een teken dat het niet mogelijk is om een objectieve keuze te maken tussen al die interpretaties. Als jij WEL zo'n keuze hebt gemaakt dan daag ik je uit om ons te laten zien WAAROM dat de juiste is.

Onze conclusie is dan ook dat de Bijbel niets anders is dan een grabbelton van teksten en verhalen waarmee je voor iedere al dan niet absurde overtuiging wel een rechtvaardiging kunt vinden. 

    


Jack  
17/11/19

Comments:
@ Redactie

Ik reageer op de pagina Valsheid in Geschrifte

Daar wordt door jullie onder de kop "1. Verwijzingen en beweringen die niet teruggevonden cq gestaafd kunnen worden." het volgende abusievelijk beweert: 
(Marcus 9:13) Maar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is
[Er staan geen voorspellingen over Elias in het OT]
Ow nee???
Er staat wel degelijk een voorspelling over ELIA in het OT. De voorspelling staat namelijk in Maleachi 4
(Maleachi 4:5) Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
[Van redactie: In de oorspronkelijke reactie was hier deze pagina met kanttekeningen gecopieerd maar die was nagenoeg onleesbaar vanwege de layout]

Nou mag je uit je eigen dikke creatieve duim zuigen wat voor verhaaltje je er hier ( voor de voorbijganger )weer van bakt.
------------------------------------------------------------------------------
 ANTWOORD REDACTIE:


Beste Jack, dank voor je reactie. Ik ben zo vrij geweest om wat wijzigingen aan te brengen om het geheel wat leesbaarder te maken zodat de lezer begrijpt waar het over gaat. 

Als Maleachi hier Elia "voorspelt" dan is dat wel een "voorspelling" achteraf want Maleachi leefde om en nabij de ballingschap en dat is honderden jaren na het optreden van Elia. Klik hier voor een chronologie.

Blijkbaar is dat voor de schrijvers van de kanttekeningen geen probleem want die zuigen doodleuk uit hun dikke creatieve duim dat hier met Elia eigenlijk Johannes de Doper wordt bedoeld. 
den profeet Elia,
Dat is, Johannes de Doper, die in den geest en kracht van Elia verschijnen zal
Weer zo'n typisch voorbeeld waarin met kunst en vliegwerk wordt gepoogd het Oude Testament (OT) met het Nieuwe Testament (NT) te verbinden. In tegenstelling tot wat de schrijvers van de kanttekeningen en van het NT ons willen doen geloven is er nergens in het OT sprake van een Zoon van God die voor de zonden van de mensheid geofferd zal worden. Ook Maleachi 4 blijft steken bij een oorlogsgod die de goddelozen gaat vertrappelen en verbranden als ze niet tot inkeer komen.

      


Elthar  
02/11/19

Comments:
ik vind het grappig dat Ray Comfort een evangelist uit Amerika zijn verwijten aan mensen altijd begint met heb je ooit een leugen vertelt en als men dan bevestigend antwoord is het een enkeltje hel:
terwijl de allerhoogste zelf ook liegt 
1 Koningen 22:22
Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van al deze uw profeten gegeven; en de HEERE heeft kwaad over u gesproken

ik vind niet dat jullie in herhalingen vallen maar het ware karakter tonen van een afschuwelijke godheid die word uitgegeven als een liefdevolle vader 

maar zelfs de slechtste mensen vader  zou het nooit in zijn hart krijgen om zijn nageslacht voor altijd te verbranden dat is iets voor terroristen om te doen zoals Isis deed met mensen die tegen hun waren 
een god die dat voor altijd doet met mensen is mijn aanbidding niet waard 

verder vind ik vooral de gewelddadige teksten verontrustend en ben ik blij dat we niet meer in de middeleeuwen leven en dat de kerk nagenoeg geen macht meer heeft behalve in Staphorst of zo 

ga zo door 
    
     


Iris 
02/11/19

Comments:

Mooie site, heeft me geholpen om de overstap te maken naar het vrije leven.
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Fijn om te horen Iris, thanx.

    


Jelmer Email
01/11/19

Comments:

@Alida,
Dank voor je reactie.

Quote: "waarom geloof je hier zelf in terwijl je niet in GOD gelooft, hoe kan GOD dit allemaal hebben veroorzaakt als je niet in Hem gelooft...heel erg raar"
Het is echt heel simpel. Er zijn mensen op deze wereld (christenen) die andere mensen (ongelovigen) van alles wijs proberen te maken over de god van de bijbel. Zo zou deze god liefdevol, barmhartig, en vergevingsgezind zijn, niet kunnen liegen, zichzelf nooit tegenspreken, zou deze god zelf de bijbel geschreven hebben, enz. enz.
Als we de bijbel er op na lezen, dan zien we dat er niets klopt van al die beweringen. Die god begaat volgens de bijbel de meest afschuwelijke misdaden en spreekt zichzelf continu tegen. Wij kaarten dat op deze website aan. We zijn daarmee uiteindelijk niet kritisch op god (hoe zou dat kunnen als we niet geloven dat god bestaat?), maar we zijn wel kritisch op de gelovigen die ons van alles proberen wijs te maken over de god van de bijbel.
Wat is hier raar aan?

Ik kan het nog duidelijker maken met een voorbeeld. Martha zei eerder: “God kan de zonde niet (aan)zien”.
Dit klopt volgens ons niet. Als we de bijbel er op na lezen dan geeft god zelf direct opdracht tot de meest misdadige vorm van ‘zonde’: genocide. Als wij dit aankaarten dan krijgen we vooral ontwijkende antwoorden van jullie kant. We zouden kwaad zijn op god, of waarom kritiseren we god als we niet in hem geloven… Allemaal bedoeld om toch maar vooral niet in te hoeven gaan op deze kloof tussen wat jullie zeggen over god (god is rechtvaardig, liefdevol, barmhartig, kan niet liegen, spreekt zichzelf niet tegen) en wat we daadwerkelijk in de bijbel lezen over god. Wij hoeven zelf helemaal niet gelovig te zijn om jullie op deze kloof te kunnen wijzen. 
Jij ontwijkt ook. Je zegt simpelweg tabee. Heel gemakkelijk hoor. Hoef je niet over deze voor jullie lastige dingen na te denken.


Alida 
31/10/19

Comments:
Okay,

Nogmaals de vraag, waarom geloof je hier zelf in terwijl je niet niet in GOD gelooft, hoe kan GOD dit allemaal hebben veroorzaakt als je niet in Hem gelooft...heel erg raar

GOD kan niet dingen gedaan hebben als die volgens jou niet bestaat...wat is hier niet duidelijk aan.

Je verdediging is precies wat er van je verwacht wordt.

Het is niet nodig om in te gaan op de dingen die je blijft herhalen, want je blijft in je eigen patroon zitten en dat is blijven herhalen op je eigen bedenkingen, je wilt je recht en gelijk behalen en wordt boos als je dat niet lukt.

Welkom in deze wereld dat niet iedereen het met je eens is.

Ik vind ook dat we nu uitgeklets zijn,aangezien je zelf voet bij stuk houdt en niet open staat en luistert naar wat anderen te zeggen en ook hier heb je weer je eigen argumenten op...die constant in herhaling vallen.

Er zijn niet voor niks 2 wegen een brede en een smalle.

Ohja wacht even...Ook hier heb je weer een goede tegenargument op

Onthoudt het goed dat er 2 wegen zijn, voor jou en jullie de keuze welke je gaat volgen.

Tabee, goodbye, afscheid

PS doe geen moeite om mij te beantwoorden want ik sluit het nu af....oh ja nee natuurlijk alle andere moeten jullie geweldige tegen argument nog lezen, want je wilt het toch het laatste woord hierin hebben.

Ik ben blij dat ik mag weten dat GOD de ALPHA en de OMEGA is, GOD is mijn Vader en ik ben zijn kind

Ik zal voor jullie bidden dat jullie een ander denkpatroon mogen krijgen tabee

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "Het is niet nodig om in te gaan op de dingen die je blijft herhalen, want je blijft in je eigen patroon zitten en dat is blijven herhalen op je eigen bedenkingen,"

Beste Alida, ik ben een rationeel mens, als jij met goede tegenargumenten komt ben ik best bereid om mijn standpunten te wijzigen. Zo heb ik je eerder gevraagd wat er op de dag des oordeels gaat gebeuren met de 75% van de wereldbevolking die niet christen is maar ik krijg geen antwoord.

Quote: "Welkom in deze wereld dat niet iedereen het met je eens is."

Dank je, en jij welkom in de wereld waar mensen die iets beweren niet zomaar op hun woord worden geloofd maar worden gevraagd om hun denkbeelden en de consequenties daarvan te beargumenteren.

Quote: "Ik zal voor jullie bidden dat jullie een ander denkpatroon mogen krijgen tabee"

Het verschil tussen jouw en mijn denkpatroon is dat als jij in een niet-christelijk religieus gezin geboren was jij het geloof van je ouders zou aanhangen en ik correct zou concluderen dat dit een vals geloof was.

     


Jelmer Email
31/10/19

Comments:

@Alida
Dank voor je reactie.

Quote: "De redactie geeft een ontwijkend antwoord"
Als er iemand hier ontwijkende antwoorden geeft zijn jullie het wel. Het is heel goed mogelijk om het met elkaar te hebben over bijvoorbeeld het karakter van Hamlet, of Odysseus, Lord Voldemort, of Spiderman. De één kan daarbij geloven dat degene over wie gesproken wordt daadwerkelijk bestaat of heeft bestaan, de ander kan geloven dat degene waarover gesproken wordt helemaal niet bestaat of ooit heeft bestaan. Iedereen kan hoe dan ook nog steeds ideeën hebben over het karakter van de al dan niet fictieve figuur waarover je het hebt.

Dus waarom ga je niet eens gewoon in op de argumenten die wij geven? De god van de bijbel waarvan jullie geloven dat die bestaat en wij niet geloven dat die bestaat geeft, als we de bijbel er op na lezen, opdracht aan volwassen mannen om hele volksstammen uit te roeien. Er wordt letterlijk opdracht geven door god zelf om vrouwen (waaronder zwangere vrouwen), bejaarden, KINDEREN en BABIES te vermoorden met scherpe zwaarden. Je kunt het allemaal nalezen in de bijbel. Hoe denk jij dat dit ging in die tijd? Als mannen met scherpe zwaarden huis voor huis langs gaan om iedere vrouw, bejaarde, KIND en BABY te vermoorden die ze kunnen vinden? We mogen aannemen dat, om die (zwangere) vrouwen, bejaarden, KINDEREN en BABIES te doden, ze hun kelen en buiken op moeten rijten denk je niet? En god gaf hen hier zelf in hoogsteigen persoon opdracht toe! Dit is dezelfde god die 'de zonde niet kan aanzien'? 
Wat vind jij hiervan? En nu niet ontwijkend antwoorden. Ga eens in op dit bloedbad. Wij geloven niet dat deze god bestaat, maar als deze god echt zou bestaan, dan zouden wij het een moreel monster vinden. Jij niet?

Jack probeert het nog goed te praten door te zeggen dat god een vertoornde rechter is, maar een vertoornde rechter is natuurlijk op zich al een foute rechter. Een rechter moet in de eerste plaats rechtvaardig zijn ten aanzien van de verdachten voor hem, en zich daarbij niet laten leiden door zijn eigen woede. 


Alida 
30/10/19

Comments:
Okay,

Jelmer geeft toe niet in GOD te geloven
De redactie geeft een ontwijkend antwoord maar maakt duidelijk niet te geloven in GOD.
Als je ergens niet in gelooft dan bestaat het dus niet voor je, geloven en bestaan gaan in dit geval samen.

Hoe kan het dat Iemand die voor jullie niet bestaat, toch beschuldigd worden?
Hoe kan het dat als je niet in Iemand gelooft, Hem toch door het slijk haalt?

Hmmmm....vreemd toch?....

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Dat is dan ongeveer net zo vreemd als dat de Bijbel zegt dat God:
        - de "allerhoogste" is van alle andere (niet bestaande) goden.
        - het verbiedt om andere (niet bestaande) goden te dienen.
        - wedstrijdjes organiseert met de (niet bestaande) goden.

      


Jelmer Email
30/10/19

Comments:

@Alida
Dank voor je reactie.

Quote: "geloven jullie in GOD?"
Ik niet Alida.


Alida 
29/10/19

Comments:

Aangezien er meerdere zijn die er antwoorden, een meervoudige vraag: geloven jullie in GOD?
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Nee, ik geloof niet in goden die zich aan de mensheid kenbaar maken middels door MENSEN geschreven heilige boeken. Jij doet dat ook niet maar je hebt voor de GOD van de Bijbel een uitzondering gemaakt. 

     


Alida 
29/10/19

Comments:
Jammer dat je hier wel op antwoord en op mijn ander bericht niet.
-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Die komt nog hoor maar daar moet ik eerst rustig over nadenken.
Dit was een inkoppertje.

    


Alida 
29/10/19

Comments:

Hai jack

Maar als dat zo is wat jij zegt, tegen wie praten we dan? Oooh! dus we stinken er gewoon weer in om dus toch zinloze discussies te ondergaan en dat terwijl Paulus ons hier al voor waarschuwt....zucht!
-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Klik hier voor meer tips van Paulus hoe te handelen in discussies.

      


Jack  
29/10/19

Comments:
@ Martha, Quote:

"Ik heb vluchtig wat gescrolled, ook door eerdere bijdrages.

Ff vluchtig scrollen is al ruim voldoende hoor.
Spaar je de verdere moeite maar, want veel lezen ( op deze site) is vermoeing des vleses, zeker op deze gecopieerde Engelse site. Is inmiddels al een tijdje geleden door hunzelf gepimd. Ze doen net of ze deze site zelf opgesteld hebben maar niets is minder waar.
Plagiaat noemen ze dat.

Al je alles vanaf 2005 tot nu toe doorleest dan is iedere vraag en antwoord van de redactie en Jelmer hetzelfde. Ze kunnen het alleen maar hebben over: kindermoord, genocide, incest, malaria paraciet, slavernij, vermoorden of ziek maken, moraal, discriminatie, etcetera, etcetera.
Een zinnig woord komt er verder niet uit.
Ook meneer Jelmer Buitenhuis komt altijd met zijn zeer geliefde teksten aanzetten, onder andere : Ga nu heen en sla Amelek..........enz.
Of: ...............opdracht geeft om bejaarden, vrouwen (al dan niet zwanger), KINDEREN en BABY's met scherpe zwaarden open te rijten?

Het dringt volstrekt niet tot hen door dat de mens gestraft wordt om zijn zonden. God is barmhartig, maar ook een vertoornd Rechter.

Het zijn 4 of misschien wel 6 handen op 1 buik. Ze draaien gezamenlijk al plm. 14 jaar als een paar oude drollen rond in een nog oudere pispot.

-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Hallo Jack, dank voor je lovende woorden. 

Waarom heb je er niet even een linkje bij gedaan naar die engelse site?

Quote: "Het dringt volstrekt niet tot hen door dat de mens gestraft wordt om zijn zonden. God is barmhartig, maar ook een vertoornd Rechter."

Een rechter die kinderen verdrinkt of laat lijden/sterven door ze ziek te maken is een onmens.

     


Alida Email
29/10/19

Comments:
Wat is het wat je nou echt boos maakt?
Het onrecht in de wereld of de bijbel of GOD?
Het onrecht in de wereld is er vanaf de appel en zal altijd blijven omdat wij mensen de wereld verzieken en elkaar pijn aan doen en ik denk dat jou ook pijn en onrecht is aangedaan.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Alida, je doet hier iets wat veel mensen vaak doen in discussies over zaken die voor hen van emotionele betekenis zijn zoals geloof of politiek.

Je leest een boodschap waarin dingen staan waar je het niet mee eens bent, doet wat tegenwerpingen cq terechtwijzingen en als je dan merkt dat deze niet worden geaccepteerd kom je tot de conclusie dat er iets mis moet zijn met de boodschapper zodat je niet hoeft te twijfelen aan je eigen denkbeelden.

Nee, ik ben niet boos, verdrietig, teleurgesteld, verbitterd, bedrogen of ziek en pijn en onrecht zijn mij tot nu toe nagenoeg bespaard gebleven. Ook zonder die eigenschappen kun je een afkeer hebben van onrecht zelfs als dat volgens de Bijbel wordt gedaan in opdracht van God.

Dat sommige mensen de wereld verzieken is mij duidelijk maar in iedere bevolkingsgroep bevinden zich ook heel veel brave en menslievende individuen die nog nooit een vlieg hebben kwaad gedaan.
Wat er bij mij niet in wil is dat deze mensen als ze toevallig in andere goden geloven als kaf verbrand gaan worden terwijl misdadigers die zich op het allerlaatste moment bekeren worden gered.

   


Alida 
29/10/19

Comments:
Ook ik kwam met scrollen op deze site en ook ik vraag me af waarom je dit doet, wel zie ik dat je de bijbel leest, dat is dan 1 positief iets, jammer dat je alle teksten uit hun context haalt en dat je geen fan bent van GOD dat is duidelijk want je gaat volledig overal tegenin, elke christen die jou site leest weet dat de antichrist in je leeft...verstrooiing en verzaaiing...vraag en bid om verlossing gast.

Ps ik ben niet uit op discussie of tegenreactie

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Alida, dank voor je reactie.

Quote: "dat je geen fan bent van GOD dat is duidelijk want je gaat volledig overal tegenin"

Dat komt omdat ik het vermoorden van vrouwen, kinderen en ouden van dagen weerzinwekkend vindt (net zo als jij) en ik geen context kan bedenken waarin dat nodig laat staan gerechtvaardigd zou zijn. Als jij dat wel kunt dan hoor ik dat graag. Niet vergeten om in die context ook op te nemen dat die mensen vermoordt werden om plaats te maken voor Gods uitverkoren volk zodat die in hun huizen konden gaan wonen en hun spulletjes konden roven. Gratis winkelen op grote schaal zeg maar.

Quote: "elke christen die jou site leest weet dat de antichrist in je leeft."

Ik kan gewoon niet accepteren dat onschuldige mensen en kinderen  verdronken, verpletterd, verscheurd, verbrand, vertrappeld, levend begraven of anderszins vermoord worden. Als me dat de titel antichrist oplevert dan zij dat zo.

Quote: "Ps ik ben niet uit op discussie of tegenreactie"

Misschien moet je dominee of priester worden dan kun je fijn van alles beweren  zonder dat ze met je in discussie gaan of je tegenspreken.

     


Jelmer Email
26/10/19

Comments:

Beste Martha,
dus jij ziet geen enkel probleem of tegenstrijdigheid, wanneer je aan de ene kant zegt dat god liefdevol is en de zonde niet kan aanzien, en aan de andere kant god aan volwassen mannen opdracht geeft om bejaarden, vrouwen (al dan niet zwanger), KINDEREN en BABY's met scherpe zwaarden open te rijten?
Dit is volgens jou prima met elkaar te verenigen?

     


Martha S 
25/10/19

Comments:

Beste redactie, Jelmer

Bedankt voor jullie (redactie: snelle) reactie

Scrollen of koppensnellen is een veelgebruikte manier om een snel een (eerste) indruk te krijgen. Dat gebeurt bv. als men de krant leest.

Mijn indrukken zijn:

- er is VEEL studie gemaakt van de Bijbel, maar niet om God beter te leren kennen,
- men gelooft eigenlijk niet in het bestaan van God of een leven hierna,
- oorlogsverhalen worden overbelicht, vergeving wordt onderbelicht
- men heeft niet veel op met kerken en voorgangers in het algemeen,
- men praat veel OVER en weinig MET gelovigen, hierdoor is het erg theoretisch.

Mocht ik het fout hebben, ik sta open voor correctie.

Ben je wel eens echt in een kerk geweest? En heb je wel eens echt met gelovigen gesproken?

Bezoek eens een willekeurige kerk, rooms, hervormd, dat maakt me niet veel uit. En zie eens hoe men daar met Gods Woord omgaat. Hoe men troost put uit vergeving, een onderdeel waar men op deze site liever niet over praat, ook al weer een indruk van mij. Mocht ik het fout hebben…

Beste redactie, nu niet alleen theoretiseren, maar ga eens in gesprek met gelovigen in je eigen plaats bv.

Succes.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Dank voor je reactie. We gaan er maar weer eens heel "theoretisch" tegenaan.

Quote: "er is VEEL studie gemaakt van de Bijbel, maar niet om God beter te leren kennen"

Over het algemeen vermijd ik bespiegelingen over andermans beweegredenen omdat ze niet te controleren zijn maar nu jij zo vrij bent om dat te doen wil ik ook wel een gok wagen. Zo zou ik van jou kunnen beweren dat je je afsluit voor alle problemen met de Bijbel die wij hier aankaarten en de God van de Bijbel juist zo min mogelijk wil leren kennen om zo het beeld van de liefhebbende en zorgzame Vader van het Nieuwe Testament in stand te kunnen houden.

Quote: "men gelooft eigenlijk niet in het bestaan van God of een leven hierna"

Het kost me moeite om te geloven dat de bijbelse God, schepper van dit onmetelijke grote heelal met zijn miljarden sterren en planeten zich aan ons kenbaar zou maken middels een boek waarin Hij bladzijden lang wordt afgespiegeld als een liefhebber van de geur van verbrand vlees en het geklieder met bloed en vet van offerdieren.

Over het bestaan van een leven na de dood is zelfs de Bijbel niet altijd eenduidig:

(Genesis 3:19) In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
(Prediker 3:19) Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
(Job 7:9) Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen.
(Job 14:10) Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan? De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en verdort; Alzo ligt de mens neder, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.
(Prediker 9:4)  Want voor dengene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw.
Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.
Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.
...........
Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.

Quote: "oorlogsverhalen worden overbelicht, vergeving wordt onderbelicht"

Dat doen we met name omdat die oorlogsverhalen vol staan met oorlogsmisdaden die in opdracht van God worden gepleegd. Wat extra belichting is daar wel op zijn plaats want de gemiddelde gelovige lijkt het heel normaal te vinden als er hele bevolkingsgroepen inclusief vrouwen, kinderen en bejaarden om zeep wordt geholpen om lebensraum te scheppen voor Gods uitverkoren volk.
Het wordt er natuurlijk ook met de paplepel ingegoten. Kleine kinderen krijgen leuke verhaaltjes uit de kinderbijbel te horen over een ark met gezellige diertjes en een mooie regenboog op het eind. Dat de complete wereldbevolking ondertussen  verdronken is komt natuurlijk niet of nauwelijks ter sprake.

Quote: "men heeft niet veel op met kerken en voorgangers in het algemeen"

Nee, dat komt omdat veel kerken pretenderen dat hun betreffende uitleg van de Bijbel de enige juiste is en dat alle andere het mis hebben terwijl er met geen mogelijkheid is uit te maken wie er gelijk heeft omdat de Bijbel vol staat met tegenstrijdige zaken die naar believen over- cq onderbelicht kunnen worden.

Quote: "men praat veel OVER en weinig MET gelovigen, hierdoor is het erg theoretisch"

Misschien heb ik het helemaal mis maar ik leef in de veronderstelling dat ik op deze site wel degelijk in gesprek ga met gelovigen. Of is dit geen gesprek wat wij nu voeren? Jij mag het erg theoretisch vinden maar ik vraag me gewoon af wat er met de 75% van de niet christelijke wereldbevolking gaat gebeuren op de dag des oordeels. Heb ik al eerder aan je gevraagd maar je gaat die vraag uit de weg lijkt het. Of denk je dat het wel niet zo'n vaart zal  lopen met het vertrappelen van de ongelovigen in de wijnpersbak?

Quote: "Ben je wel eens echt in een kerk geweest? En heb je wel eens echt met gelovigen gesproken?"

Jazeker wel. Over het algemeen vindt je daar hele tolerante en sociale mensen die veel over hebben voor hun naaste en jij behoort ongetwijfeld tot die groep. Helaas zijn er ook hele intolerante stromingen in het christendom en die putten hun inspiratie uit precies dezelfde Bijbel als de tolerante groep.

Quote: "Bezoek eens een willekeurige kerk, rooms, hervormd, dat maakt me niet veel uit."

Jou en een heleboel andere gelovigen misschien niet maar er zijn ook christenen die op bijbelse gronden breken met hun kinderen als die met een partner van een ander geloof thuiskomen of nog erger homoseksueel blijken te zijn.

Quote: "En zie eens hoe men daar met Gods Woord omgaat."

Zoals ik hierboven al heb opgemerkt is het gebruik van Gods Woord geen garantie voor een goed resultaat.

Quote: "Hoe men troost put uit vergeving, een onderdeel waar men op deze site liever niet over praat"

Dat is een hele schrale troost als je bedenkt dat volgens de Bijbel die vergeving alleen geldt voor mensen die Jezus hebben geaccepteerd als hun zaligmaker en dat zij die dat niet hebben gedaan als kaf verbrand zullen worden. Maar ja, dat is weer een erg theoretische gedachtegang natuurlijk. Waarom daarover tobben als je weet dat het met jouzelf en je naasten waarschijnlijk wel goed zit.

Quote: " maar ga eens in gesprek met gelovigen in je eigen plaats bv."

Ik ben nu in gesprek met jou en ik heb je vragen zo goed mogelijk beantwoord nu jij de mijne nog......

    


Jelmer Email
24/10/19

Comments:
@Martha
Dank voor je reactie.

Quote: “God is heilig, God kan de zonde niet (aan)zien.
Ik neem aan dat jij, net als wij, het misdadig vindt, of, als je die term liever gebruikt, zondig vindt, wanneer een volwassen man een kind, een baby, een weerloze al dan niet zwangere vrouw, of een weerloze bejaarde vermoordt. Nu is het zo dat god, als we de bijbel er op na lezen, in hoogst eigen persoon meerdere keren OPDRACHT geeft aan volwassen mannen om kinderen, baby’s, (zwangere) vrouwen en bejaarden te vermoorden. Bijvoorbeeld in:

Deuteronomium 20:16-17 
"Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft"

Niets laten leven, dat adem heeft. Wat we ons daarbij moeten voorstellen lezen we in bijvoorbeeld:

1 Samuel 15:3 
"Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe."

Dus kinderen, zuigelingen, vrouwen (al dan niet zwanger), bejaarden, en in dit geval ook het vee.
Dit soort opdrachten wordt op diverse plaatsen in de bijbel herhaald. Bijvoorbeeld in:

Ezechiel 9:5-6 
"Maar tot die anderen zeide Hij (dat is dus god) voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe"

Hoe is het, volgens jou, dat god de zonde niet kan (aan)zien, maar wel in hoogst eigen persoon opdracht geeft aan mensen om misdadig, of zo je wil zondig te handelen, dus opdracht geeft aan volwassen mannen om kinderen, zuigelingen, weerloze vrouwen (al dan niet zwanger) en bejaarden te vermoorden? Leg ons dat eens uit.
En kom ons niet vertellen dat al die mensen gedood moesten worden omdat ze zo vreselijk slecht waren. Als god vond dat ze zo vreselijk slecht waren dat ze allemaal dood moesten dan had hij dat gewoon zelf kunnen doen. God had ZELF al die Hethieten, Amorieten, Kanaanieten Ferezieten, Hevieten en Jebusieten in één klap dood neer kunnen laten vallen. Maar in plaats daarvan kiest god er voor om mannen met scherpe zwaarden op ze af te sturen om de kelen en buiken van deze vrouwen, kinderen en bejaarden open te rijten. Wat een liefdevolle en rechtvaardige god is dat zeg.

 

 < Previous 25
Page:
Next 25 >  


Terug naar Top