Forum deBijbelZegt.nl

[Reactie toevoegen]

1,697 Entries
Jelmer Email
17/08

Comments:
@Thomas

Quote: "anoniem, laffer kan het niet"
Als je anonieme iets publiceren laf vindt, dan moet je misschien gaan klagen bij de schrijvers van de vier evangeliën, want ook die zijn anoniem gepubliceerd. Ze heten weliswaar Matteus, Marcus, Lucas en Johannes, maar deze namen zijn later door de kerk aan deze geschriften toegekend. De schrijver of schrijvers zijn niet bekend en maken zichzelf ook niet bekend in de geschriften. Laffer kan het niet vind je ook niet?


Bekend bij Redactie 
12/08

Comments:

De opkomst van het Christendom had een positieve invloed op het leven van slaven. De gelijke waardigheid van alle mensen is een christelijke notie. Jezus verzette Zich tegen onderdrukking, slaven en meesters werden broeders en zusters. In Efeze 6:9 staat dat meesters hun slaven als broeders en zusters moesten beschouwen. Dat was een revolutionaire gedachte in die tijd.

De drie centrale wetten in Exodus 21 en Deuteronomium 23 en 24 laten zien dat de Bijbel slavenhandel afwijst.

En paus Paulus III zich in 1537 niet minder dan drie keer tegen de slavenhandel keerde. En waar Jezus onderwijs gegeven werd, werd het bijzondere van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend. Er zijn scholen en universiteiten gesticht en de slavernij werd afgeschaft. Het christendom is de enige godsdienst, waar niet alleen zonde als slavernij wordt gezien, uiteindelijk was het ook het christendom dat als enige godsdienst ter wereld slavernij als zonde zag...

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste, ga de Bijbel eens zelf lezen in plaats van zinnetjes van andere websites te copieren.

Slavernij is immoreel maar wordt nergens in de Bijbel verboden ook door Jezus niet. Erger nog: het bezitten en verkopen van mensen wordt in de Bijbel als een hele gewone en legitieme gang van zaken voorgesteld. Hoe is het mogelijk dat een God die wel kleinzielige verboden uitvaardigt over  zaken als kleding en haardracht nooit zwart op wit de slavernij heeft verboden?

Quote: "De gelijke waardigheid van alle mensen is een christelijke notie."

Misschien gelijkwaardigheid als je voor de hemelpoort staat maar beslist niet op aarde. Schrijvers van het nieuwe testament moedigen slaven zelfs aan om zich te onderwerpen aan hun meesters zelfs als die hardvochtig zijn om zo met hun onderdanige gedrag  reclame te maken voor het christelijk geloof.

Die notie van gelijkwaardigheid was ook ver te zoeken bij de christelijke veroveraars van de Amerika's en tijdens de kettervervolging.

Quote: "Jezus verzette Zich tegen onderdrukking, slaven en meesters werden broeders en zusters."

Als Jezus zo tegen onderdrukking was dan had hij de slavernij gewoon kunnen verbieden en dan was er aan die gruwel misschien 1800 jaar eerder een einde gekomen.

Quote: "Dat was een revolutionaire gedachte in die tijd."

God en Jezus laten zich dus leiden door wat er in een bepaalde periode gangbaar en haalbaar is?

Quote: "De drie centrale wetten in Exodus 21 en Deuteronomium 23 en 24 laten zien dat de Bijbel slavenhandel afwijst."

Dat is één grote leugen die je waarschijnlijk hier van dominee Van den Brink hebt overgenomen. Slavernij wordt NERGENS in de Bijbel verboden. Als dat wel zo is dan gaarne hoofdstuk en vers waar dat staat.

Quote : " dat als enige godsdienst ter wereld slavernij als zonde zag..."

Omdat de Bijbel slavernij nergens verbiedt waren er ook christenen die het helemaal niet als zonde zagen maar de slavernij juist op bijbelse gronden in stand wilden houden en helaas biedt de Bijbel daar ruime gelegenheid voor. Zie bijvoorbeeld dominee Josiah Priest.

     


Thomas 
10/08

Comments:

= bij het inzien van uw website, brengt " home" niet veel verder; er is daar geen enkel gegeven over u; waarom houdt u dat verborgen? een visie geven of strijden, daarbij past een open vizier;
wellicht of zelfs vermoedelijk kan of zal het antwoord van u wel zijn dat het u zou gaan om waarheid, om de waarheid, en dat daarbij uw persoon/uw opleiding/uw kwaliteiten/uw achterrond niet van belang zouden zijn; maar met deze ontwijkende waarheid komt u niet weg; [1]

= het is ook niet de waarheid, en het gaat u helemaal niet om de waarheid; wat u doet is samen te vatten, het is niet anders te zien, dan als: een handelwijze die bestaat uit het lanceren van een negatieve stelling met betrekking tot de eeuwige dingen, en als er dan weerwoord op komt, dat vervolgens -anoniem, laffer kan het niet- proberen af te serveren met overigens niet erg hoffelijke woorden. [2]

= want bij alles wat u zegt, is er niet EEn woord ten goede van De Eeuwige geprezen zij Hij; [3]

= integendeel, wat u schrijft ten antwoord op ingezonden berichten en visies, die voor u slechts handvat zijn om te komen tot, en dat is niet anders samen te vatten en te kwalificeren dan als een voortdurende en niet-aflatende uiting van afkeer, van verachting, van beledigingen, van haat jegens God; [4] en van - al gaat dat aan me voorbij - kleinering en minachting van hetgeen wordt opgemerkt en van hun inzenders [5]

= zeker, het hoe er van is wel duidelijk; het bedenken van u en van mij is vijandschap tegen God, zegt Paulus in Romeinen 8 vers 7; zeker, voor mijzelf sprekend: ik weet het heel wel , en ik erken het, en ik weet waarom: Paulus licht het ook toe in Romeinen 7 vers 14 dat ik lees als: ik heb mijzelf verkocht aan en onder de zonde [6]

= maar het is niet om daar bij te blijven;

= ik lees daarbovenuit in Romeinen 5 vers 8 : " God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is " . [7]

= en Paulus gaat verder in vers 10 ; " want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, zullen wij veel meer nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat Hij leeft

= het aardse leven komt een keer ten einde; de Schrift zegt: het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel;

= en ja, de ene kruiseling die de dood voor ogen had, voor het die dag avond zou worden, bleef lasteren, hoewel heel duidelijk aan hem werd gezegd; vreest gij God nog niet nu gij en ik in hetzelfde nabije oordeel zijn

= de andere kruiseling, die evenzo de dood voor ogen had, voor het die dag avond zou worden, aan hem - aan mij - bleef niets anders over dan te vragen: Heere wil ook aan mij denken, als U in Uw koninkrijk zult gekomen zijn [8]

= en hij deed dat, en daar komt het op aan;

= daar ga ook ik voor, en van harte wens ik het iedereen toe: unconditional surrender aan De Eeuwige, geprezen zij Hij

= zo ver het oosten verwijderd is van het westen, zo ver doet Hij dan de overtredingen van ons weg,psalm 103 vers 12; loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is Zijn heilige Naam; psalm 103 vers 1

= dit ingezondene is voor mij en van mij,
ten afscheid van uw website;
Thomas, Jerusalem, augustus 2019 Anno Domini

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

[1] Als u perse een behoefte hebt aan een karakterisering: anonieme schrijver zonder enige theologische opleiding en/of diploma's geeft zijn kritische visie op de inhoud van de Bijbel en kan dus zonder verdere overwegingen als niet ter zake kundig worden genegeerd.

[2] Niet erg hoffelijk natuurlijk maar maakt u er hierboven gerust "laffe anonieme schrijver" van.

[3] Dat komt omdat al het goede dat aan De Eeuwige wordt toegeschreven bij nader inzien hele bedenkelijke kanten heeft. Bijvoorbeeld: eerst HEEL de mensheid veroordelen voor een enkele overtreding van de eerste twee mensen en dan na duizenden jaren ellende een reddingsplan aanbieden. En hoe valt het (laten) vermoorden van babies en kinderen goed te praten?

[4] Wie een afkeer heeft van geweld, genocide, slavernij etc. kan moeilijk anders dan een afkeer hebben van diegenen die dergelijke misdaden plegen cq als instrument gebruiken. U heeft ongetwijfeld ook een afkeer van dergelijke zaken maar u acht het noodzakelijk om voor de God van de Bijbel een uitzondering te maken.

[5] Mensen die hier reageren krijgen gewoon eerlijke en door ARGUMENTEN onderbouwde antwoorden en als die duidelijk maken dat hun redeneringen geen hout snijden dan zijn dat leerpuntjes en heeft dat niets van doen met door u veronderstelde "kleineringen".

[6] Paulus, die Jezus nooit in levende lijve heeft ontmoet, wil vooral dat we ons kritisch denkvermogen uitschakelen en klakkeloos geloven wat hij allemaal te vertellen heeft.

[7] Hoezo heeft almachtige God een bloederige moord aan een kruis nodig om ons te kunnen vergeven. Dat kan toch ook zonder een dergelijke gruwel?

[8] Zie hier het christendom in een notendop: misdadigers die zich op het allerlaatste moment in hun leven bekeren komen in de hemel en brave oppassende mensen die nog nooit een vlieg hebben kwaad gedaan maar toevallig worden geboren bij ouders met een verkeerde godsdienst wacht de eeuwige verdoemenis.

     


Thomas 
09/08

Comments:
in nr 8 hebt u het over doden die in het leven terugkeren; uw lijstje is niet compleet; te noemen is ook:
2 Kronieken 4 vers 32, bij Elisa
de jongeling te Nain
het dochtertje van Jairus
Lazarus
Mattheus 27 vers 52 en 53, ontslapen heiligen;
zij allen werden in het aardse leven teruggeroepen, ze werden door de hunnen herkend, ze zijn later ( weer ) overleden;
Christus is opgestaan uit de doden, Hij werd niet direct herkend, noch door Maria, noch door de Emmausgangers, noch door de kring op zondagavond, want Hij had de glans van de hemelse heerlijkheid over Zich; Hij is niet opnieuw gestorven maar Hij leeft in alle eeuwigheden, en Hij zal aanschouwd worden door allen die Hem verwachten tot hun heil, Hebreen 9 vers 27, wat gaat plaatsvinden doordat en ten tijde dat Hij weerkomt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid Mattheus 24 vers 30; Hij is de eerstgeborene uit de doden, de eersteling in de eeuwigheid, 1 Corinthe 15 vers 23;de eeuwigheid voor ieder ander volgt daarna: " vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst" ook conform 1 Tessalonicenzen 4 vers 16; en dan, vers 17, zullen alle gelovigen "altijd met de Heere wezen".     
-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE

Beste Thomas, wat bedoel je precies met "nr 8"?

Ik weet helaas niet wat u met "nr 8" precies bedoelt en u heeft inmiddels al afscheid van ons genomen dus ik geef hier voor de volledigheid maar even alle voorvallen in de Bijbel waar mensen uit de dood worden opgewekt.

- Elia, zoon van de weduwe van Zarfath  (1 Koningen 17:17)

- Elisa, zoon van Sunamietische vrouw (2 Koningen 4:18)

- Dode wordt levend door aanraking van de botten van Elisa 
  (2 Koningen 13:20)

- Jezus, zoon van de weduwe van Nain (Lukas 7:11)

- Jezus, dochtertje van Jairus 
  (Mattheus 9:18)  (Marcus 5:22)  (Lukas 8:49)

- Jezus, Lazarus (Johannes 11:14)

- Jezus opstanding uit de dood.
  (Mattheus 28)  (Marcus 16)  (Lukas 24)  (Johannes 20)

- Heiligen staan op uit hun graven. (Mattheus 27:50-54)

- Petrus, Tabitha (Handelingen 9:36)

- Paulus, Eutychus (Handelingen 20:9)

Hoewel opwekking uit de dood bepaald geen alledaagse gebeurtenis is zijn de schrijvers van de 4 evangeliën niet altijd op de hoogte van deze opmerkelijke voorvallen.

Moeten we bijvoorbeeld geloven dat heiligen opstaan uit hun graven, door Jerusalem lopen en door VELEN worden herkend maar dat alleen Mattheus dit blijkbaar noemenswaardig vindt?

 MattMarcusLukasJoh
Zoon van de weduwe van Nain     x 
Dochtertje van Jairus   x   x   x 
Lazarus      x
Heiligen staan op uit hun graven   x   

 

 

 


Jelmer Email
19/07

Comments:

@Frankus

Quote: “God heeft zijn Zoon aan ons gegeven zodat wij gered zijn.

Oh ja? Hoe heeft god dan zijn zoon aan ons ‘gegeven’? Jezus liep drie dagen na de kruisiging alweer vrolijk rond, dus hij heeft niet echt ‘zijn leven gegeven’. En een paar maanden later zat Jezus weer gezond en wel naast god in de hemel, dus ook god heeft zijn zoon niet ‘gegeven’. Het is nogal melodramatisch om te zeggen ‘hij heeft zijn zoon gegeven’ terwijl god zijn zoon hooguit een tijdje heeft uitgeleend.
Die hele kruisiging was een volstrekt overbodig toneelstukje, waarbij gesuggereerd werd dat iemand zijn leven opofferde, of waarbij iemand zijn zoon opofferde, maar waarbij er uiteindelijk niets is gegeven of opgeofferd.


Frankus 
16/07

Comments:
Hierbij wil ik dit vers met iedereen delen.

Bijbel is Het Woord van God en het goed om de Koninkrijk van Onze Hemelse Vader, Onze Schepper. De God van Abraham, Isaac en Jacob. God heeft zijn Zoon aan ons gegeven zodat wij gered zijn. Amen.

‘De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.’ ‭‭Mattheüs‬ ‭12:35-37‬

Als je sterf waar ga je naar toe?

-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE

Beste Frankus, dank voor je reactie. Volgens sommige bijbelteksten ga je helemaal nergens naartoe en is de dood het definitieve einde van je bestaan:

(Genesis 3:19) In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
(Prediker 3:19) Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
(Job 7:9) Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen.
(Job 14:10) Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan? De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en verdort; Alzo ligt de mens neder, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.
(Prediker 9:4)  Want voor dengene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw.
5 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.
6 Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.
...........
10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.

 


Jean Lamurre 
13/06

Comments:

Het is onzin wat u mij antwoordt op mijn opmerking over Marcus 1:2. De NBV is een onbetrouwbare vertaling. Kijkt u zelf maar in de grondtekst van Marcus 1:2. Daar staat: 
 
Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ
Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου 
σου ὃςκατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 

Als u enige kennis van het Grieks hebt, ziet u dat hier het woord προφήτῃ wordt gebruikt, wat profeet betekent. Vertrouw toch niet blind op de NBV! Onderzoek toch de grondtalen voordat u iets zegt!

--------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

En klik nu jij nu eens met je griekse kennis op het woord dat voor προφήτῃ staat: daar staat Ἠσαΐᾳ  wat Jesaja betekend dus ook in jouw grondtekst staat "Jesaja de profeet" hetgeen door NBV dus geheel correct vertaald is.

Wie is hier nu onzin aan het verkopen?

     


Astrid Email
13/06

Comments:

Redactie:  Ook je verhaal over zaadjes en onkruid is helemaal geen antwoord want de vraag is nu juist hoe we kunnen bepalen wat GOED ZAAD is en wat ONKRUID. Als het woord van God vol leugens zit van de cabal en als datzelfde woord dan een zaadje bij jou gaat planten dan kan daar nog steeds een cabal onkruidje uit voortkomen.

- Wie zegt ons dat jouw gedachten door de correcte God worden aangestuurd?


Astrid: u leest erg slecht want ik heb niet gezegd dat het Woord van God vol leugens zit , Het Woord is waar en dus geen leugen ,  de bijbel is niet het Woord van God Om God te leren kennen moet je jezelf kennen want God is in ons , daar komt intuitie en logica aan te pas en ga je onderscheiden wat van welke God/god is dat is het goede zaad , de zalving die het onkruid verdelgt .

als je blijft zoeken zul je vinden zegt Christus dus als  je de verkeerde weg gaat wordt je weer terug gehaald indien je de opstanding in je toe laat en verstaat [,Wie oren heeft die hore zegt Christus ] Als  je dus in staat bent om je leeg te maken en te ontvangen wat God wil geven , elke dag opnieuw .Want zolang we in het vlees zijn worden we aangevallen want het vlees is van de god van de wereld en de Geest ,[het leven] is van de Vader . Maar als je perse al weet dat God niet bestaat of dat je het bloed van Jezus nodig hebt en je zoekt niet meer , dan loopt de weg dood , want we zijn in dit leven niet uitgezocht ,op een hele enkeling na , die dus in het lichaam is /was maar door de Geest leeft ,zoals Jezus  , Budha ,Krischna ,want wij zijn Geesten wezens  maar leven door het vlees dat ons gevangen houdt , Dus vraag uw bewijzen  aan God  en niet aan mij , ga naar uw binnenkamer want daar is het koninkrijk , laat Christus in u opstaan , Ik denk dat ik niet thuis hoor op een forum dat alleen de bijbel ter discussie stelt ,ik dacht dat het ging over de zoektocht naar waarheid ,daar hou ik me mee bezig ,met gedachten en hoe een ander het begrijpt ,om daarover te mediteren ,  niet met bewijzen  , dus ga ik verder zoeken , dankuwel zover 
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "u leest erg slecht want ik heb niet gezegd dat het Woord van God vol leugens zit , Het Woord is waar en dus geen leugen"

Misschien heb je dat niet letterlijk zo gezegd maar het volgt wel degelijk uit de beweringen die je doet. Ik heb er enkele op rijtje gezet zodat de lezers kunnen bepalen wie hier gelijk heeft.

- Hier is toch heel duidelijk te lezen dat er 2 goden spreken in de bijbel ,en dat Yaweh en zijn zoon plastic Jesus creaties van de cabal zijn ?
- De bijbel is dus zeker waar want de elite/cabal /Luciferianen die erin schreven hebben de plicht om de waarheid te brengen , ze verpakken hem echter zo in de leugen dat wij elke keer de leugen kiezen.
- ik hoop op reactie van Christenen omdat zij niet weten dat zij Lucifer aanbidden
- Als de Vader van het Al en de vader van de leugen in de bijbel spreken dan is het toch waar ?
- ik bedoel Romeinen 13 zegt dat we de overheden moeten gehoorzamen , omdat god ze heeft aangesteld , dat is vanuit Christus gezien een leugen....Maar vanuit de cabal is rom 13 geen leugen
- oke maar er staan genoeg andere verzinselen in (de Bijbel)
- opstanding toch een hoogtepunt uit het leven van Jezus was , maar hij was later door de kerk verzonnen , dus dan krijg je wat aanpassingen in de tekst
- Hij is dus nooit opgestaan en de Christus heeft dat nooit geleerd , dat was de roomse jezus , oftewel Lucifer
- Jezus is een verzinsel van de Jezuiten
- dus ja ,het meeste is door de Roomse nep Jezus gesproken

Als er "verzinselen" in de bijbel staan dan is dus niet niet alles wat in de Bijbel staat "waar" zoals jij beweert of je moet er hele speciale definities van die woorden op na houden. Ook kan de Bijbel niet "waar" zijn als de "Romeinen 13" strijdig is met wat Christus leert.

Quote: "ik dacht dat het ging over de zoektocht naar waarheid ,daar hou ik me mee bezig ,met gedachten en hoe een ander het begrijpt, om daarover te mediteren, niet met bewijzen, dus ga ik verder zoeken"

Je hebt gelijk, bewijzen zijn maar hinderlijke obstakels bij het fantaseren over de waarheid. De schrijvers van het Nieuwe Testament hadden om één of andere reden ook niet veel op met  het gebruik van filosofie, wetenschap en bewijzen dus misschien kun je daar wat inspiratie opdoen voor je verdere zoektocht.

        


Jelmer Email
10/06

Comments:

@Frits Ockels.
Quote: "Wat is de bedoeling van deze site?"
De bedoeling van deze site vind je terug op de homepage. Daar staat het volgende:

Onderzoekt de Schriften.
Veel Christenen nemen zonder meer aan dat de Bijbel het geopenbaarde, onfeilbaar Woord van God is. Zij beroepen zich daarbij op 2 Thimotheus 3:16 waar geschreven staat: 

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;"

De meesten van hen weten echter nauwelijks wat er zoal in de Bijbel te vinden is en krijgen 's zondags in de kerk alleen dat te horen wat in de betreffende gemeenschap als geaccepteerd wordt ervaren. De voorganger kan om zijn uiteenzetting te staven putten uit een omvangrijke hoeveelheid teksten en voor de onbevangen luisteraar lijken de conclusies logisch te volgen uit wat er in de Bijbel geschreven staat. Slechts weinigen beseffen dat door andere teksten uit diezelfde Bijbel te kiezen een evenzo logisch klinkend betoog kan worden gehouden waarbij men tot geheel andere, zo niet tegenovergestelde, conclusies komt.

Bent u ook zo'n onbevangen luisteraar en wilt u onbevangen blijven? Bent u ook zo'n Christen die de Bijbel eigenlijk niet kent en dat liever ook zo wil houden???? Stop dan hier en ga niet verder en negeer wat er geschreven staat:

(1 Petrus 3:15) Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

(2 Korinthiers 13:5) Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven.

(Johannes 5:39) Onderzoekt de schriften


Frits Ockels Email
10/06

Comments:
Wat is de bedoeling van deze site?
Uitnodigen om te reageren en vervolgens de discussie platslaan is al zo oud als de weg naar Rome. Laten we terug komen op de vraag naar het 'waarom?' En respect hebben  voor hoe het voor je gesprekspartner is lijkt me minder achterbaks. Overigens is de stijl zo stornerend dat er weinig bevindelijks overblijft voor de lezer. Vermoedelijk heeft het maar één reden, en wel om zelf buitenschot te blijven. Nu zal ongetwijfeld de vraag gaan stellen, wat ik ermee bedoel. Precies! Dat is mijn vraag! Wat is de bedoeling van deze site?

-----------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Frits, deze site wil laten zien dat de overtuigingen van met name de meer orthodoxe christenen niet eenduidig zijn te herleiden uit wat erin de Bijbel staat en dat de stelligheid waarmee die overtuigingen worden onderbouwd gebaseerd is op keuzes die evenzogoed anders gemaakt hadden kunnen worden.

      


Redactie Email
10/06

Comments:

@Astrid

Beste Astrid, op mijn vraag hoe je uit elkaar kunt houden wat in de Bijbel nu precies het woord van God is en wat de leugens en vervalsingen zijn die de "elite/cabal/Luciferianen" er volgens jou in hebben aangebracht heb je het volgende geantwoord:

Hoe ik weet dat God ook in de bijbel spreekt door Christus is door de zalving Christus betekent gezalfde , die in ons opstaat doordat het woord van God niet ledig terug keert, het plant een zaadje, en de Christus in ons, niet aan het kruis, vertrapt het onkruid wat satan tussen het goede zaad strooit in ons, het is geestelijk, onze gedachten worden door de ene of de andere God/god bestuurt, niet door ons zelf want alles wat wij zien is de gedachte van iemand anders die in materie is gekomen.

Dat is een mooi poetisch verhaaltje maar helaas geen antwoord op de vraag.

- Je kunt helemaal niet zeker weten hoe Christus in de Bijbel spreekt want die Bijbel staat volgens jou vol met leugens van de cabal.

- Ook je verhaal over zaadjes en onkruid is helemaal geen antwoord want de vraag is nu juist hoe we kunnen bepalen wat GOED ZAAD is en wat ONKRUID. Als het woord van God vol leugens zit van de cabal en als datzelfde woord dan een zaadje bij jou gaat planten dan kan daar nog steeds een cabal onkruidje uit voortkomen.

- Wie zegt ons dat jouw gedachten door de correcte God worden aangestuurd?

     


Astrid Email
09/06

Comments:
Quote: "Zijn de vele uitspraken van Jezus over hel en verdoemenis ook daadwerkelijk door Jezus zo gedaan of betreft het hier verzinselen van de "elite/cabal/Luciferianen"???"

Jezus is een verzinsel van de Jezuiten , de letter J bestond pas in 1500 ,vlak voordat de Jezuiten orde ontstond Jezuiten staat voor de orde van Jezus , Het Woord in het vlees kwam op de Christus [ gezalfde] en gezien de Gezalfde zei Leven is Woord en Geest het lichaam dient nergens toe , gaat het niet om Jezus maar om het eeuwige Woord van God ,Christus leerde dat het koninkrijk in ons is ,Hel en Hemel allemaal in ons , maar de cabal heeft ons[ in Jezus de mens] , een god buiten ons gegeven ,in de hemel en hij komt terug op de wolken , Maar Christus zei , Het koninkrijk laat zich niet aanwijzen en het komt niet met uiterlijk vertoon , dus ja ,het meeste is door de Roomse nep Jezus gesproken , want van deze jezus we moeten op tekenen letten en omhoog kijken voor onze redding , terwijl Christus leert naar onze binnenkamer te gaan , Jezus leert de opstanding is buiten ons in een grot ,en we krijgen als we zelf opstaan een vernieuwd lichaam dat niet stuk kan  Christus leert de opstanding [ zalving] is in ons en zegt ons dat het lichaam niet van nut is , dat het dood is , [laat de doden ,de doden begraven ] en dat vlees het koninkrijk niet kan zien , Dus de verering van het lichaam van Jezus en het eten en drinken van zijn bloed , is Roomse religie ,Jezus is Lucifer . Wat Christus leerde is geestelijk ,de opstanding in ons het onkruid wat satan tussen het  het goede zaad van God strooit ,wordt herkent /vernietigd  door de zalving/opstanding van  het Woord van God in ons , Het gaat dus om gedachten , die wij hebben , van God en van satan , zolang we gevangen zijn in het vlees , wordt er continu onkruid gestrooid beter bekent als mindcontrole . religie is mindcontrole , is van de god van Romeinen 13 de god die de wereld zo lief had dat hij zijn eigen zoon liet slachten om ons te redden , terwijl Christus leerde dat wij de wereld en alles erin moeten haten .Wie de wereld lief heeft heeft de Vader niet ! Maar we begrijpen niet wie wij zijn want we hebben al eeuwig leven ,en hebben Jezus niet nodig als bevrijder , want we zijn al vrij .Als we naar Joh 6/63 luisteren maar als we naar Paulus /cabal luisteren willen we graag eeuwig dood blijven voor altijd bij de Heer in slavernij  gevangen in een  robot lichaam , Uit stof zijt gij gekomen en tot stof zult gij wederkeren is van de god uit Gen 2 want in Gen1 werd er gecreerd door te spreken [ gedachten ]  Wat van plastic Jesus en van de Christus is in de bijbel is ben ik stukje bij beetje gaan onderscheiden door het levende Woord van de dode  letter te scheiden , Hier spreekt de Vader , Dit is van Rome , en steeds mediteren want God creeert door gedachten en wij ook .Christus zei dat wij grotere dingen kunnen doen dan hij deed en daar bedoeld hij niet de fysieke toverkunstjes mee , als brood en vis verveelvoudigen ,of water in wijn veranderen  maar de berg die in zee moet vallen omdat alles in de wereld fake is ,ik heb het met eigen ogen gezien , gaat over vlees ogen , niet over ons geestelijk derde oog God heeft leven gegeven ,in het lichaam ,niet het  lichaam zelf want dat is materie in de materiele wereld ,en Hij zegt Leven is Woord en Geest Dit is wat de Vader mij leert.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "Jezus is een verzinsel van de Jezuieten , de letter J bestond pas in 1500"

Misschien dat de schrijfwijze voor de naam van Jezus door de Jezuieten is verzonnen maar dat heeft niets te maken met het door jouw veronderstelde  onderscheid tussen Jezus en de Christus. De grondtekst van het nieuwe testament is in het grieks en daar staat "ιησου χριστου" wat in het nederlands wordt vertaald met Jezus Christus en daarbij is "ιησου" de griekse vorm van de naam Jozua uit het oude testament en "χριστου" betekend "gezalfde". Dus "Jozua de Gezalfde" zou ook een hele goede vertaling zijn geweest.

De benamingen "Jezus" en "Christus" worden door het hele nieuwe testament zowel in combinatie als  los van elkaar gebruikt. De aantallen waarin ze voorkomen zijn:   Jezus (940)   Christus (533)   Combinatie  (259). Kijken we alleen naar de 4 evangeliën dan zijn die aantallen:  Jezus (600), Christus (58) en combinatie (12)

Quote: " gaat het niet om Jezus maar om het eeuwige Woord van God"

Als dat zo is dan is het wel vreemd dat de naam "Jezus" bijna 2 keer zoveel voorkomt als "Christus". Of moeten we aannemen dat de "elite/cabal/Luciferianen" hier op hol zijn geslagen en overal het woord "Christus" hebben vervangen door "Jezus" (in het grieks dan natuurlijk) om ons zo op een dwaalspoor te brengen? En hoe zit het met de evangelien zijn die soms compleet door de cabal geschreven want daar wordt de naam Jezus wel 10 keer meer gebruikt dan Christus?

Quote: "Wat van plastic Jesus en van de Christus is in de bijbel is ben ik stukje bij beetje gaan onderscheiden door het levende Woord van de dode letter te scheiden"

Je bedoelt: alles wat in de Bijbel staat en goed van pas komt in MIJN verhaal is WAARHEID en de rest bestaat uit  vervalsingen en verzinselen van de "elite/cabal/Luciferianen".

Quote: "Hier spreekt de Vader, Dit is van Rome"

Je bedoelt: wat HIER staat bevalt me, maar wat DAAR staat niet dus dat moet dan wel een dwaalleer van de cabal zijn.

Quote: "en steeds mediteren want God creëert door gedachten en wij ook"

Meditatie is niet bepaald een betrouwbare methode om tot ware kennis te komen. Zie de aanhangers van andere godsdiensten die door middel van  meditatie overtuigd zijn geraakt van het bestaan van hun goden.

      


Redactie Email
08/06

Comments:
@Astrid

Zijn de vele uitspraken van Jezus over hel en verdoemenis ook daadwerkelijk door Jezus zo gedaan of betreft het hier verzinselen van de "elite/cabal/Luciferianen"???

    


Astrid Email
07/06

Comments:
Ja Jelmer daar ben ik ook benieuwd naar , de bijbel is door heel veel goden geinspireerd , en natuurlijk door de heilige geest die zo heilig is , dat mensen die hem claimen te hebben allemaal iets anders zeggen , 


Jelmer Email
07/06

Comments:
@Jean
Nu nog even al die andere valsheid in geschrifte rechtzetten...
:-)


Astrid Email
06/06

Comments:

@Jean
oke maar er staan genoeg andere verzinselen in neem bv de dag van de zgn opstanding , in elk evangelie waren er andere mensen naar het graf  gegaan , in elk evangelie zagen zij daar andere verschijningen ,lijkt mij dat de opstanding toch een hoogtepunt uit het leven van Jezus was , maar hij was later door de kerk verzonnen , dus dan krijg je wat aanpassingen in de tekst ,

Je zou ook denken dat vanwege Amos 3 de opstanding zou zijn geprofeteerd  , maar joh 20/9 zegt dat de discipelen nog niet uit de schrift haden begrepen dat hij uit de dood moest opstaan .Hij is dus nooit opgestaan en de Christus heeft dat nooit geleerd , dat was de roomse jezus , oftewel Lucifer

    


Jean Lamurre 
05/06

Comments:
Ik las op de website dat Markus in Marcus 1:2 een profetie verzonnen is. Marcus wordt derhalve beschuldigd van valsheid in geschrifte.

Weet je wie er nog meer valsheid in geschifte begaat? debijbelzegt.nl is een leugenaar! Wie dit wil verstaan, die vergelijke Marcus 1:2 met Maleachi 3:1. Marcus verzint niks. DeBijbelZegt verzint dat Marcus verzint.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Jean, dank voor je reactie.

Je hebt helemaal gelijk, we hebben de schrijver van Marcus onterecht beschuldigd van het verzinnen van bijbel quotes terwijl deze schrijver zich enkel heeft vergist in het bijbelboek waaruit hij een regeltje citeert. Hij zegt namelijk dat dit in Jesaja staat maar het had dus Maleachi moeten zijn.

De valsheid in geschrifte trofee kan in dit geval worden doorgeschoven naar de vertalers van de Statenbijbel die "Jesaja" hebben vervangen door "de profeten" om dit foutje te verdoezelen.

SV: Gelijk geschreven in in de profeten......

NBV: Het staat geschreven bij de profeet Jesaja......

De betreffende pagina zal ik binnenkort wijzigen.

     


Astrid Email
04/06

Comments:
aan Redactie 

u schrijft onderstaande: 
In het geval dat het niet zeker is wat er met deze mensen zal gebeuren kun je ons misschien uitleggen hoe het "blijde" in de boodschap is beland terwijl het niet is uit te sluiten dat miljarden mensen geheel buiten hun schuld voor eeuwig verloren zullen gaan.

Wat is voor eeuwig verloren gaan ? wat verstaat u daaronder In de bijbel staat bv de levenden weten dat ze zullen sterven , de doden weten niets , [Prediker] , maar ook ik kon je al voor je geboren was [weet niet meer waar ]maar staat er wel in

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Voor eeuwig "verloren gaan" wil zeggen GEEN deel hebben aan het eeuwige leven dat de beloning is voor diegenen die in het offer van Jezus Christus geloven. Op de vraag wat dat "verloren gaan" precies inhoudt heeft de Bijbel geen eenduidige antwoorden. Dat kan eeuwige martelingen in een hel betekenen maar er zijn, zoals jij al zegt, ook teksten die aangeven dat de dood het absolute einde is waarna er niets meer te verwachten valt. Zie Prediker 3:19  Prediker 4:6

Pick your choice.

    


Astrid Email
04/06

Comments:

Astrid: "De bijbel is dus zeker waar......ze verpakken hem echter zo in de leugen"

Redactie: Als de Bijbel leugens bevat dan is hij niet altijd "zeker waar" en hebben we een methode nodig om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Welke methode heb jij toegepast om te weten waar precies de "elite/cabal/Luciferianen" aan het manipuleren zijn geweest?

Astrid: "Daarom zei de Christus zoek eerst het koninkrijk in u de rest zal u gegeven worden"

Redactie: Hoe weet je dat dit niet is verzonnen door de "elite/cabal/Luciferianen"? 

Astrid: "Hij (Jezus) kwam niet met een geschrift en schreef zelf ook niets."

Redactie: Dat lijkt me dan een gemiste kans van Jezus waar Hij voor eens en voor altijd en iedereen duidelijk had kunnen maken wat precies de bedoeling was van zijn leer. Nu hebben we enkel door mensen verzamelde losse flodders van wat Hij ooit gezegd zou hebben. En die blijken volgens jou ook nog vol leugens te zitten.

Astrid: Hij maakte het ook eens en voor altijd duidelijk , en waarschuwde in jer 8/8 voor de liegende pen en de valse profeten , 
Als de Vader van het Al en de vader van de leugen in de bijbel spreken dan is het toch waar ? ik bedoel Romeinen 13 zegt dat we de overheden moeten gehoorzamen , omdat god ze heeft aangesteld , dat is vanuit Christus gezien een leugen , want Hij zegt dat wij aan de keizer moeten geven wat hem toekomt en aan God wat God toekomt , Hij zegt ook wie de wereld lief , heeft de Vader niet , we moeten aan de wereld met alles erin sterven , Maar vanuit de cabal is rom 13 geen leugen want de het gaat over hun god YHWH en dat is de god die zo van de wereld hield dat hij zijn eigen zoon stuurde die hij eigenlijk zelf is om aan zichzelf te worden geofferd voor de zonde van de wereld , raar verhaal maar staat in de bijbel en klopt , want er worden nog altijd duizenden mensen /kinderoffers per jaar naar deze god gebracht 

Hoe ik weet dat God ook in de bijbel spreekt door Christus is door de zalving Christus betekent gezalfde , die in ons opstaat doordat het woord van God niet ledig terug keert , het plant een zaadje ,en de Christus in ons , niet aan het kruis , vertrapt het onkruid wat satan tussen het goede zaad strooit in ons , het is geestelijk , onze gedachten worden door de ene of de andere God/god bestuurt , niet door ons zelf want alles wat wij zien is de gedachte van iemand anders die in materie is gekomen.

       


Astrid Email
04/06

Comments:

Astrid:
"want de Christus leert heel iets anders dan de Roomse Jezus"

Redactie: Zoals?????

Astrid:

Zoals 
Leven is Woord en Geest het lichaam dient nergens toe ,joh 6/63  dat is tegenovergesteld van Paulus en plastic Jezus leren dat wij het bloed moeten drinken en het lichaam moeten eten , en dat wij een vernieuwd lichaam krijgen dat niet stuk kan , terwijl de Christus juist zegt aan ons lichaam en de wereld te sterven , Zoals de Christus leert dat het koninkrijk niet met uiterlijke tekenen komt , en Jezus leert te letten op de tekenen der tijden , Zoals de Christus leert dat het koninkrijk dichtbij is , in ons nl en Jezus dat hij in de hemel zit , Zoals de Christus zegt dat wij goddelijk zijn kinderen van God en Jezus dat wij zondig zijn en de enige oplossing is zijn bloed , Zoals in joh 1/1 staat dat het Woord in het vlees kwam , en Christus leert dat vlees het koninkrijk niet kan betreden het gaat dus om het Woord wat eeuwig is en niet om het vlees dat Christenen blijven aanbidden dat is satanisch zoals de Luciferianen zeggen eet de pijn , zij doen dat letterlijk en Christenen geestelijk , maar leven is geest , zegt Christus het lichaam is dood , laat de doden hun doden begraven


Astrid Email
04/06

Comments:
God in Gen 1 Hij maakte alles uit het niets door te spreken en het was er , Hij maakte planten en dieren voor de mens , Hij maakte de mens mannelijk en vrouwelijk [ nu kan dat ook betekenen in 1 ] want Christus zegt het koninkrijk komt als 2 weer 1 zijn .Hij gaf ons en de dieren ALLE  bomen te eten , Er was geen tuin 

God in Gen 2 heet God de Heer ,hij maakte Adam uit stof , uit bestaand iets dus , er waren NOG GEEN BOMEN EN PLANTEN want er was nog geen mens die het land kon bewerken , Hij maakte Adam en daarna de planten en dieren en Adam kon onder het gedierte geen geschikte partner vinden ,daarom deed God de Heer hem in diepe slaap en nam zijn rib [ Eva bij hem weg ] 1 worden 2 ? Dan sluit hij Adam op in de tuin om het land te bewerken , hij verbied van de boom van kennis van goed en kwaad te eten , ....... God in Gen 1 gaf ons toch alle bomen ??? Ik zie dus 2 creaties en 2 goden en zie dat de hele wereld achter het beest aan loopt , ik zie ook dat Christenen naar geen enkel woord van de Christus luisteren , dus de naam Christen is erg misleidend het lkeidt naar Rome , Alle wegen in religie leiden naar Rome behalve het pad der verlichting wat het Woord in het vlees bracht , ik hoop op reactie van Christenen omdat zij niet weten dat zij Lucifer aanbidden , net als de islam en joden zelfde god , en Yaweh stelt zich zelf ook voor in de bijbel als zijnde het beest [Hosea 13 versus Openbaring 13 


Astrid Email
04/06

Comments:
ik heb dit gequote 
2 Samuel 24:1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda. 

1 Kronieken 21:1 Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij Israël telde.

Hier is toch heel duidelijk te lezen dat er 2 goden spreken in de bijbel ,en dat Yaweh en zijn zoon plastic Jesus creaties van de cabal zijn ? In 2 Samuel 24 : 10 vraagt David trouwens vergeving toen het tot hem doordrong dat de telling door de valse god was opgedragen .De bijbel is dus zeker waar want de elite/cabal /Luciferianen die erin schreven hebben de plicht om de waarheid te brengen , ze verpakken hem echter zo in de leugen dat wij elke keer de leugen kiezen .Daarom zei de Christus zoek eerst het koninkrijk in u de rest zal u gegeven worden , Hij kwam niet met een geschrift en schreef zelf ook niets.
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "De bijbel is dus zeker waar......ze verpakken hem echter zo in de leugen"

Als de Bijbel leugens bevat dan is hij niet altijd "zeker waar" en hebben we een methode nodig om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Welke methode heb jij toegepast om te weten waar precies de "elite/cabal/Luciferianen" aan het manipuleren zijn geweest?

Quote: "Daarom zei de Christus zoek eerst het koninkrijk in u de rest zal u gegeven worden"

Hoe weet je dat dit niet is verzonnen door de "elite/cabal/Luciferianen"? 

Quote: "Hij (Jezus) kwam niet met een geschrift en schreef zelf ook niets."

Dat lijkt me dan een gemiste kans van Jezus waar Hij voor eens en voor altijd en iedereen duidelijk had kunnen maken wat precies de bedoeling was van zijn leer. Nu hebben we enkel door mensen verzamelde losse flodders van wat Hij ooit gezegd zou hebben. En die blijken volgens jou ook nog vol leugens te zitten. 

     


Astrid Email
03/06

Comments:
Goedendag ,ik hoop dat dit forum nog actief is ,Ik geloof dat de bijbel helemaal het absolute woord is van 2 Goden haha dus heel interessant om te praten met mensen die waarheid zoeken zonder een God te moeten verdedigen en daardoor al wat krom is ,recht praten , want de Christus leert heel iets anders dan de Roomse Jezus

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:


Beste Astrid, dank voor je reactie.

Dat jij iets "gelooft" is niet bijster interessant als je er niet bij verteld hoe je tot de conclusie bent gekomen dat hetgeen je geloofd ook daadwerkelijk klopt.

Quote:"want de Christus leert heel iets anders dan de Roomse Jezus"

Zoals?????

   


Yustik  Email
28/05

Comments:
Ik heb het artikel gelezen en het is best creatief in elkaar gezet, maar heeft u ook wel eens gehoord van een context en wat dat inhoud? Wanneer je hier kennis van hebt, gaan de meeste teksten heel anders spreken. Zegen en groet
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Yustik, dank voor je reactie.

Van context heb ik wel eens gehoord ja, meestal wordt die erbij gehaald als apologeten met slappe smoezen immorele zaken zoals slavernij of genocide proberen goed te praten. Maar jij schijnt er meer van te weten dus doe ons eens een context waarmee teksten waar in opdracht van God kinderen worden vermoord ineens "heel anders gaan spreken".

       


Redactie Email
18/04

Comments:

@Geert Colle

Wel leuke gedichten en preekjes afsteken hier maar als er serieuze vragen worden gesteld over al het moois wat je beweert blijft het oorverdovend stil.

Laat bijvoorbeeld je licht eens schijnen over het lot van al die miljarden mensen die ongelukkigerwijze niet op de hoogte zijn van wat jij de "blijde boodschap" noemt. Staan deze mensen ook eeuwige martelingen te wachten? En dan niet aankomen met dooddoeners als lees maar in hoofdstuk zus-en-zo.

In het geval dat het niet zeker is wat er met deze mensen zal gebeuren kun je ons misschien uitleggen hoe het "blijde" in de boodschap is beland terwijl het niet is uit te sluiten dat miljarden mensen geheel buiten hun schuld voor eeuwig verloren zullen gaan.

       
 < Previous 25
Page:
Next 25 >  


Terug naar Top