Forum deBijbelZegt.nl

[Reactie toevoegen]

1,679 Entries
Jelmer Email
02/09

Comments:

@Eyob
Dank voor je reactie.

Quote: “deze God heeft jullie van de dood en van het vuur bevrijd
Bevrijd? Het lijkt er eerder op dat god ons er opzettelijk in heeft gegooid.
Toen Adam en Eva in het paradijs waren ging alles goed. Ze hadden een vrije wil en konden kwaad doen. Adam had bijvoorbeeld Eva kunnen verkrachten, of Eva had zelf kunnen besluiten om van de vrucht te eten. Maar dat deden ze niet. Er moest een slang aan te pas komen om dat te regelen. Wat deed die slang in het paradijs? God is toch alwetend? En almachtig? Met zijn alwetendheid moet hij geweten hebben dat die slang het paradijs binnen ging EN dat Eva voor de praatjes van de slang zou vallen. Met zijn almacht had hij gemakkelijk kunnen voorkomen dat die slang het paradijs binnen ging en bij Eva of Adam in de buurt kwam. Dit zou niets af doen aan hun vrije wil.

Als een verantwoordelijke vader kan voorkomen dat zijn kind zo hard valt dat het zal sterven dan doet een verantwoordelijke vader dat natuurlijk zonder te twijfelen. Zo niet de god van de bijbel. Die kijkt rustig toe als hij zijn kinderen ziet vallen. Wat een cynisch spelletje van deze god wanneer hij eerst zonder in te grijpen rustig toekijkt hoe zijn kinderen de dood in vallen, ze vervolgens zelf het vuur in stuurt, en daarna van zichzelf zegt dat hij zo’n ontzettende ‘liefdevolle’ vader is omdat hij ‘niet wil’ dat zijn kinderen het vuur in gaan. Als hij het echt niet wilde had hij beter die slang bij de hemelpoort kunnen tegenhouden. Maar zo slim was hij blijkbaar niet. 


Eyob Email
01/09

Comments:
Hallo,

Ik vraag mij af, wat willen jullie hiermee bereiken!
Jullie beledigen het woord van God en deze God heeft jullie van de dood en van het vuur bevrijd, maar jullie zijn ondankbare wezens en beledigen zijn Heilige woord.


Jelmer Email
24/08

Comments:

@JH
Quote: "Als de aarde slechts een klein stukje dichter bij de zon zou staan, was er geen leven mogelijk en een heel klein stukje verder weg ook niet."

De aarde volgt een excentrische baan rond de zon. Dat betekend dat de aarde soms dichter bij de zon staat, en soms verder weg. Wanneer de aarde het dichts bij de zon staat is de afstand ongeveer 147 miljoen kilometer. Dit is grappig genoeg midden in de winter, op 3 januari. Als de aarde het verst van de zon staat is de afstand zo’n 152 miljoen kilometer. Dit is juist weer midden in de zomer, op 4 juli. Er is dus een leefbare zone rond de zon van minstens 5 miljoen kilometer breed waar de aarde zich in beweegt. Is dat wat jij verstaat onder een klein stukje?
Merk ook op dat juist in de zomer de aarde het verst staat. Dat betekent dus dat de aarde ook nog veel verder zou kunnen staan zonder dat dit gelijk leidt tot onleefbare koude temperaturen. Maak van die 5 miljoen kilometer maar 10 of zelfs 20 miljoen. Is dat wat jij verstaat onder een heel klein stukje?

Maar is het ook opzienbarend dat de aarde precies in die "smalle" zone rond de zon draait? De planeet die het verst van de zon staat is Neptunus op 4500 miljoen km. Dus laten we zeggen dat de planeten zich tussen de 1 en de 5000 miljoen km afstand van de zon bevinden.  Die hele conservatieve schatting van 5 miljoen km leefbare zone is dus 1/1000 van de zone waarin planeten voorkomen. Dat wil zeggen dat als de Schepper een planeet in zijn baan om de zon zet ZONDER te kijken waar die terecht komt dan is de kans dat die planeet in de leefbare zone belandt dus 1/1000.

Niet zo geweldig groot zou je zeggen maar als we bedenken dat het aantal zonnen een 10 met 21 nullen is dan wordt het een ander verhaal. Als de Schepper bij elk van die zonnen een planeet in een willekeurige baan zet dan komt dus 1 op de 1000 keer een planeet geheel toevallig in de leefbare zone terecht en zullen er dus uiteindelijk 10.000.000.000.000.000.000 (10 met 18 nullen) zonnen zijn met een planeet in de leefbare zone. Dat wij ons bevinden op één zo'n planeet die rond één van die zonnen draait is dus een stuk minder bijzonder dan door jou gesuggereerd. 

    


JH (Bekend bij redactie) 
18/08

Comments:
Deel 1/4 van reactie op Schepping vs Evolutie

Beste redacteur van DeBijbelZegt,

Ik zie in uw webpagina over de evolutie verschillende gebreken:

1. Er zouden verschillende scheppingsverhalen zijn. Dit is incorrect. In Genesis 1 gaat het voornamelijk over de schepping van hemel en aarde. In hoofstuk 2 wordt de schepping van de mensheid nader belicht. In het tweede hoofstuk wil God Zijn speciale relatie met de mens extra benadrukken. Daarom wordt er niet de in het eerste hoofstuk gebruikte naam ‘Elohim’ gebruikt, maar de Naam JHWH.

2. Daarnaast zien we aan het begin van hoofstuk 2 het woord ‘alzo’. Dit duidt erop dat dit een vervolg van iets anders is. Er moet iets aan voorafgegaan zijn, waarin de schepping is verteld. Dat is hoofstuk 1.

3. De volgorde mens-dier. U veronderstelt dat in Genesis 2 eerst de mens Adam geschapen en daarna de dieren. Dit hoeft zeker niet zo te zijn. Het gaat erom dat Adam de dieren een naam geeft. Eerder in Genesis 2 worden de dieren niet genoemd, omdat dat niet nodig is. De auteur (Mozes) gaat ervanuit dat zijn lezers het nog uit Genesis 1 weten in welke volgorde de dieren zijn geschapen.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste JH, dank voor uw uitgebreide reactie.

1. Kennelijk heeft u ook wel door dat twee verschillende namen voor één en dezelfde God niet bepaald een ondersteuning is voor uw stelling dat Genesis 1 & 2 een eenheid vormen met een doorlopend verhaal. Vandaar dat u met speculaties komt dat deze opvallende naamswisseling een teken zou zijn dat God zijn "speciale relatie" met de mens extra wil benadrukken.

Nu kan het zijn dat die relatie "speciaal" was maar lang van duur was hij in ieder geval niet. Adam en Eva worden gelijk bij de eerste de beste overtreding, inclusief al hun nakomelingen, veroordeeld tot de dood en verbannen uit de hof van Eden. En alsof dat nog niet voldoende straf zou zijn gaat God ook nog eens "speciaal" de aarde vervloeken zodat het extra moeilijk wordt voor de mens om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Dat we hier te maken hebben met twee heel verschillende scheppings verhalen blijkt niet alleen uit de verschillende namen voor God maar ook uit het verschil in eigenschappen van God zelf. De God uit Genesis 1 is een magistrale God die enkel door zijn woord de wereld schept terwijl de God uit Genesis 2 meer een soort knutselaar is die uit stof de eerste mens boetseert en dan voor de tweede mens een rib van de eerste gebruikt.

2. Wat het woordje "alzo" betreft heeft u helemaal gelijk. De eerste drie verzen Genesis 2 zijn overduidelijk een logisch vervolg op Genesis 1 en vormen daar de afsluiting van met de rustdag op zevende dag. Dat ze om onduidelijke redenen door degene die de indeling in hoofdstukken en verzen heeft gemaakt bovenaan zijn gezet in Genesis 2 is geen argument dat we nu ineens met een doorlopend verhaal hebben te maken.

3. Ook hier bent u weer aan het speculeren over de beweegredenen van de schrijvers van de Bijbel. Er staat:

"(Genesis 2:19) Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam"
Waarom staat hier dat God de dieren en vogels "gemaakt" had als dat volgens uw redenering al lang bij de lezers bekend is uit Genesis 1? Er had gewoon kunnen staan dat God alle landdieren en vogels langs Adam leidde zodat hij ze een naam kon geven.

     


JH (Bekend bij redactie) 
18/08

Comments:
Deel 2/4 van reactie op Schepping vs Evolutie

4. U veronderstelt dat de mensen uit Genesis 1 waren geschapen naar Gods beeld, dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kleding was niet nodig, want er was geen schaamte. In Genesis 2 kent de mens volgens u het verschil niet tussen goed en kwaad. Maar allebei de soorten mensen zijn naar Gods beeld geschapen én ze kennen het verschil tussen goed en kwaad niet. Waarom niet? 1. Omdat het dezelfde mensen waren (Adam en Eva). En 2. Omdat God niet kan zondigen en de mens toen ook nog nooit zonde gekend of gedaan had. Ze wisten het verschil tussen goed en kwaad simpelweg niet omdat ze nooit met het kwaad in aanraking waren gekomen.

5. U zegt dat in Genesis 1 de mens van alle bomen mocht eten. Dat was waar, met 1 uitzondering. Die uitzondering lezen we in het hoofdstuk waarin God Zijn speciale persoonlijke relatie met de mensen laat zien. De uitzondering gaat namelijk over die relatie, waarin God wilde weten of de mensen Hem gehoorzaam konden zijn.

6. Natuurlijk moesten de mensen de hele wereld gaan bewonen. Maar God plaatste de eerste mensen in de hof van Eden. Van daaruit moet de mensheid zich verspreiden. Er staat overigens in Genesis 2 nergens dat God wil dat Adam en Eva in de hof van Eden blijven. Wel plaatst God hun daar.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

4. Voor de draai die u aan de betekenis van "geschapen naar Gods beeld" probeert te geven zie mijn reactie op punt 9.

Adam en Eva wisten het verschil niet tussen goed en kwaad maar krijgen wel gelijk bij de eerste overtreding zo'n beetje de maximale straf. Hoe rechtvaardig is dat? Waarom had God geen geduld om Adam en Eva dat cruciale verschil bij te brengen? Wat is de reden dat we geestelijk gestoorden en jonge kinderen niet veroordelen onder het strafrecht?  En hoe zit dat met de nakomelingen van Adam en Eva die nu ook zullen sterven terwijl volgens  Gods eigen instructies kinderen niet gedood mogen worden voor de zonden van de ouders?  

5. En die éne uitzondering die wordt gemaakt in Genesis 2 staat dus niet genoemd in Genesis 1 daar staat dat ze van ALLE vruchtbomen van "de ganse aarde" mochten eten. Aangezien deze éne boom het lot ven de complete mensheid zou bepalen was een vermelding hier zeker op zijn plaats geweest al was het maar om eventuele vergissingen te voorkomen. Het ontbreken van een dergelijke vermelding is een indicatie dat we te maken hebben met twee verschillende scheppings verhalen.

6. Er staat wel degelijk in Genesis 2 dat het de bedoeling van God was dat Adam en Eva in de hof van Eden zou blijven want Adam wordt aangesteld als een soort van tuinman om die te bewerken.

(Genesis 2:15) Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.
Dat is een duidelijk verschil met Genesis 1 want daar is er geen hof van Eden en krijgt de mens gelijk na zijn schepping opdracht zich voort te planten en de wereld te bevolken. Ook hier dus weer twee verschillende verhalen.

    


JH (Bekend bij redactie) 
18/08

Comments:
Deel 3/4 van reactie op Schepping vs Evolutie

7. Er staat nergens in Genesis 1 dat de aarde het middelpunt van het heelal vormt. Wel wordt het verhaal vanuit de aarde vertelt, omdat dáár het leven gaat komen, en dus de mens. De hele schepping is eigenlijk gemaakt voor de mens, zodat vooral de mens God de eer kan geven. Neem nu bijvoorbeeld alle afstanden. Als de aarde slechts een klein stukje dichter bij de zon zou staan, was er geen leven mogelijk en een heel klein stukje verder weg ook niet.

8. Dat de hemellichamen, en dus ook de zon, later geschapen zijn dan het licht en de aarde laat iets zien van Gods almacht. Er was al verschil tussen licht en donker voordat er een zon was. Als je alleen maar vanuit het rationele beredeneert, kom je daar niet uit, maar als je weet wat God allemaal kan, klopt alles precies. Zo is het ook mogelijk dat op dag 3 al de planten en bomen geschapen zijn en op dag 4 pas de zon.

9. God schiep de mens naar Zijn gelijkenis. Die gelijkenis bestond uit 3 kenmerken: kennis, gerechtigheid en heiligheid. Die eigenschappen had de mens allemaal, dus Genesis 1:26 klopt volledig. God heeft dus ook geen lichaam. De Heere Jezus wordt Gods Zoon genoemd. Dat heeft te maken met Hun relatie. Het bestaat dus niet dat Jezus geboren is uit 2 mensen die gemeenschap hadden.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

7. Inderdaad staat nergens in Genesis dat de aarde het middelpunt van het heelal is want de schrijvers van de Bijbel hadden geen flauwe notie van de oneindige lege ruimte met zijn miljarden melkwegstelsels die ieder op zich weer miljarden sterren bevatten waarvan onze zon er dan één van is. U bent nog al onder de indruk van het feit dat de aarde precies op de goede afstand van de zon staat om leven mogelijk te maken maar blijkbaar had God meer dan 1.000.000.000.000.000.000.000 zonnen nodig zodat uiteindelijke één van die zonnen een planeet op precies de juiste afstand had. Althans die indruk wekt God door zo'n onnoemelijk groot heelal te scheppen terwijl het Hem enkel om een nietig planeetje zou zijn te doen die aarde heet.

8. Tja, was het een staaltje van Gods almacht door eerst de bomen en planten te scheppen terwijl er nog geen zon was en God dus op één of andere wijze moest zien te voorkomen dat die zouden doodvriezen bij temperaturen onder de -150 graden Celsius?
Of zullen we het toch maar aan de onkunde van de schrijvers van de Bijbel wijten? Die zitten er namelijk wel vaker naast.

9. Er staat dat God de mens schiep naar zijn BEELD en GELIJKENIS. U probeert daar een draai aan te geven als zouden we enkel in abstracte eigenschappen op God lijken maar als we de grondtekst raadplegen dan zien dat BEELD de vertaling is van het hebreeuwse woord "tzlm" en precies datzelfde "tzlm" wordt gebruikt in Daniel 3 om het reusachtig gouden beeld van koning Nebukadnezar te beschrijven. Het gaat hier dus wel degelijk om een lichamelijke gelijkenis en niet enkel een geestelijke.

Verder wordt uw bewering dat God geen lichaam zou hebben door diverse teksten tegengesproken:

(Genesis 32:30) En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.
(Deuteronomium 5:4) Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u op den berg gesproken uit het midden des vuurs,
(Deuteronomium 34:10) En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht,
(Genesis 8:21) En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart...
(Exodus 24:10) En zij zagen den God van Israël, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.
(Exodus 33:22-23) .......en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn. En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden!
(Exodus 15:8) En door het geblaas van Uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden; de stromen hebben overeind gestaan, als een hoop; de afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee.
(Deuteronomium 33:10) Zij zullen Jakob Uw rechten leren, en Israël Uw wet; zij zullen reukwerk voor Uw neus leggen, en dat gans verteerd zal worden, op Uw altaar.

      


JH (Bekend bij redactie) 
18/08

Comments:
Deel 4/4 van reactie op Schepping vs Evolutie

10. Genesis 1:24 klopt overigens ook. Het is jammer dat u als redacteur die veel in de Bijbel gelezen heeft, niet de héle Bijbel leest. Na Genesis 2 komt namelijk Genesis 3. En in Genesis 3 staat dat de mensen niet met hun handen van de verboden boom af konden blijven. Daarom geeft God hun de straf: de dood. En dat niet alleen, ook komen er vreselijke ziektes bij en gingen dieren elkaar opeten. Ooit heeft God de dieren en planten geschapen, die nu uitgestorven zijn. Maar die zijn allemaal uitgestorven door het handelen van de mensen, die geen kennis, gerechtigheid en heiligheid hebben.

11. Inderdaad is er bij Adam en Eva in het gezin incest voorgekomen. Maar: toen was dat nog geen probleem. Er bestonden nog weinig mutaties, dus hun kinderen zouden er niet zoveel krijgen. Bovendien is het gezonde DNA dominant, dus komt die vaak zichtbaar bij de mensheid. Later in de geschiedenis van de mensheid, toen er wél veel mutaties waren in het DNA, gaf God wetten aan de mensen (bijvoorbeeld in Leviticus 18:11, waarin het over incest gaat). Dit deed Hij, omdat er anders mensen met vreselijke gebreken zouden komen.

12. Dat u denkt dat de schepping op de Darwintheorie lijkt, komt omdat er wél micro-evolutie bestaat. Echter, macro-evolutie bestaat niet. Onder anderen Darwin bedachten die erbij. Maar, in feite heeft niemand die gezien. Ik zou van u wel eens willen weten hoe waarschijnlijk u het acht dat de oerknal werkelijk heeft plaatsgevonden.

Ik hoop van u snel een reactie te ontvangen. Alvast bedankt daarvoor!

Met vriendelijke groeten,
JH

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

10. Dat dieren elkaar pas zouden opeten NA de zondeval is grote onzin en een dergelijk verzinsel is ook helemaal niet nodig om te laten zien dat die zondeval de oorzaak is van het "plotselinge" verschijnen van de dood op aarde. Die dood bestond namelijk allang want de Schepper heeft de natuur zo in elkaar gezet dat nagenoeg ieder dier om in leven te blijven zich moet voeden met andere levende organismen die daarbij de dood vinden. Bladeren, gras, groente, appels etc. zijn niets anders dan een verzameling levende cellen die dood gaan als ze worden opgegeten. Dus ook al zouden alle dieren voor de zondeval strikt vegetarisch hebben geleefd dan nog was de dood alom tegenwoordig.

Dat die dood voor de zondeval al bestond blijkt ook uit het gegeven dat in de hof van Eden een "boom des levens" stond. Blijkbaar moest er van die boom worden gegeten om in leven te blijven en God zette speciaal een engel op wacht bij de poort om te voorkomen dat Adam & Eva stiekem naar binnen zouden glippen om van die boom te eten om zo toch nog de dood te ontlopen.

Ook ontstaan ziektes niet opeens omdat twee mensen een overtreding hebben begaan. Ziektes worden onder andere veroorzaakt door bacteriën en parasieten en zijn als onderdeel van levende natuur dus gewoon door de Schepper bedacht en gecreëerd. Het vernuft dat daarbij is aangewend mag onze be(ver)wondering wekken.

Neem bijvoorbeeld de malaria parasiet. Die komt in de bloedbaan als je gestoken wordt door een speciaal daarvoor ontworpen mug en vestigt zich dan in de lever om zich daar te vermenigvuldigen ten koste van de gastheer. Alleen al door dit staaltje van intelligent ontwerp vallen er honderdduizenden doden per jaar. In Afrika wordt 20% van de kindersterfte veroorzaakt door malaria.

En malaria is maar een van de vele voorbeelden van de vindingrijkheid waarmee de Schepper van alles en nog wat heeft bedacht om mens en dier te teisteren met ziektes en epidemieën zoals: de pest, cholera, tyfus, gele koorts, dengue, pokken, polio etc. etc.


11. Die incest in het gezin van Adam en Eva mag dan misschien geen probleem zijn geweest maar min of meer hetzelfde deed zich voor bij de familie Noach en toen waren er natuurlijk al wel een heleboel mutaties in omloop. Het mag een wonder heten dat de mensheid dit extreme geval van inteelt heeft overleefd.

Overigens kan één enkele mutatie reeds voor ernstige complicaties zorgen en dat geldt met name als beide ouders dezelfde mutatie op een specifiek gen hebben. Die kans was in dit geval erg groot want Eva is immers gemaakt van Adams rib dus het is bepaald niet uit te sluiten dat Eva's genetisch materiaal op de Y chromosoom na geheel gelijk is aan die van Adam.

Fijn dat God wetten heeft uitgevaardigd om ons te behoeden voor de gevolgen van incest maar was het niet beter geweest als God dat hele mutatie gedoe had voorkomen want ook als er helemaal geen sprake is van incest worden er toch babies geboren met allerlei vreselijke afwijkingen en chronische ziektes. En als mutaties helemaal niet zouden bestaan is het bijkomend voordeel dat daarmee ook gelijk de evolutietheorie die nu veel mensen aan het twijfelen brengt ontkracht zou worden.

Even een vraag voor de duidelijkheid: was er voor de zondeval al sprake van mutaties of heeft God pas daarna de mutatie schakelaar omgezet?


12. Beste JH, kijk eens even naar dit lijstje met water gerelateerde ziektes die de mensheid al eeuwenlang teisteren. Die ziektes zijn zo hardnekkig omdat er een subtiel samenspel is van virussen, bacteriën, schimmels, parasitaire wormen en gespecialiseerde insecten die allemaal uit zijn op hun eigen gewin ten koste van de toevallige gastheer waarop zij parasiteren. Wat u "Darwintheorie" noemt geeft voor het ontstaan en de werking van al die ziektes een perfecte verklaring maar ik begrijp dat u liever heeft dat de Schepper dit allemaal op uiterst vernuftige wijze heeft uitgedokterd?

Wat de oerknal betreft: als astronomen snelheden en richtingen van de verschillende sterrenstelsels bepalen en terugrekenen waar ze vandaan komen dan blijkt dat al die stelsels zo'n 14 miljard jaar geleden zich allemaal in één en hetzelfde punt moeten hebben bevonden. Wie of wat er in dat punt aan het knallen is geweest weet niemand. Ook hier weer dezelfde vraag als die bij de natuur en evolutie:  waarom heeft de Schepper het heelal zo in elkaar gezet dat het net lijkt of dat er een oerknal heeft plaats gevonden? 

Quote: "Maar, in feite heeft niemand die gezien."

Misschien moet u eens kijken of diezelfde redenering ook werkt als u hem toepast op "de schepping".

        


Jelmer Email
17/08

Comments:
@Thomas

Quote: "anoniem, laffer kan het niet"
Als je anonieme iets publiceren laf vindt, dan moet je misschien gaan klagen bij de schrijvers van de vier evangeliën, want ook die zijn anoniem gepubliceerd. Ze heten weliswaar Matteus, Marcus, Lucas en Johannes, maar deze namen zijn later door de kerk aan deze geschriften toegekend. De schrijver of schrijvers zijn niet bekend en maken zichzelf ook niet bekend in de geschriften. Laffer kan het niet vind je ook niet?


Bekend bij Redactie 
12/08

Comments:

De opkomst van het Christendom had een positieve invloed op het leven van slaven. De gelijke waardigheid van alle mensen is een christelijke notie. Jezus verzette Zich tegen onderdrukking, slaven en meesters werden broeders en zusters. In Efeze 6:9 staat dat meesters hun slaven als broeders en zusters moesten beschouwen. Dat was een revolutionaire gedachte in die tijd.

De drie centrale wetten in Exodus 21 en Deuteronomium 23 en 24 laten zien dat de Bijbel slavenhandel afwijst.

En paus Paulus III zich in 1537 niet minder dan drie keer tegen de slavenhandel keerde. En waar Jezus onderwijs gegeven werd, werd het bijzondere van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend. Er zijn scholen en universiteiten gesticht en de slavernij werd afgeschaft. Het christendom is de enige godsdienst, waar niet alleen zonde als slavernij wordt gezien, uiteindelijk was het ook het christendom dat als enige godsdienst ter wereld slavernij als zonde zag...

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste, ga de Bijbel eens zelf lezen in plaats van zinnetjes van andere websites te copieren.

Slavernij is immoreel maar wordt nergens in de Bijbel verboden ook door Jezus niet. Erger nog: het bezitten en verkopen van mensen wordt in de Bijbel als een hele gewone en legitieme gang van zaken voorgesteld. Hoe is het mogelijk dat een God die wel kleinzielige verboden uitvaardigt over  zaken als kleding en haardracht nooit zwart op wit de slavernij heeft verboden?

Quote: "De gelijke waardigheid van alle mensen is een christelijke notie."

Misschien gelijkwaardigheid als je voor de hemelpoort staat maar beslist niet op aarde. Schrijvers van het nieuwe testament moedigen slaven zelfs aan om zich te onderwerpen aan hun meesters zelfs als die hardvochtig zijn om zo met hun onderdanige gedrag  reclame te maken voor het christelijk geloof.

Die notie van gelijkwaardigheid was ook ver te zoeken bij de christelijke veroveraars van de Amerika's en tijdens de kettervervolging.

Quote: "Jezus verzette Zich tegen onderdrukking, slaven en meesters werden broeders en zusters."

Als Jezus zo tegen onderdrukking was dan had hij de slavernij gewoon kunnen verbieden en dan was er aan die gruwel misschien 1800 jaar eerder een einde gekomen.

Quote: "Dat was een revolutionaire gedachte in die tijd."

God en Jezus laten zich dus leiden door wat er in een bepaalde periode gangbaar en haalbaar is?

Quote: "De drie centrale wetten in Exodus 21 en Deuteronomium 23 en 24 laten zien dat de Bijbel slavenhandel afwijst."

Dat is één grote leugen die je waarschijnlijk hier van dominee Van den Brink hebt overgenomen. Slavernij wordt NERGENS in de Bijbel verboden. Als dat wel zo is dan gaarne hoofdstuk en vers waar dat staat.

Quote : " dat als enige godsdienst ter wereld slavernij als zonde zag..."

Omdat de Bijbel slavernij nergens verbiedt waren er ook christenen die het helemaal niet als zonde zagen maar de slavernij juist op bijbelse gronden in stand wilden houden en helaas biedt de Bijbel daar ruime gelegenheid voor. Zie bijvoorbeeld dominee Josiah Priest.

     


Thomas 
10/08

Comments:

= bij het inzien van uw website, brengt " home" niet veel verder; er is daar geen enkel gegeven over u; waarom houdt u dat verborgen? een visie geven of strijden, daarbij past een open vizier;
wellicht of zelfs vermoedelijk kan of zal het antwoord van u wel zijn dat het u zou gaan om waarheid, om de waarheid, en dat daarbij uw persoon/uw opleiding/uw kwaliteiten/uw achterrond niet van belang zouden zijn; maar met deze ontwijkende waarheid komt u niet weg; [1]

= het is ook niet de waarheid, en het gaat u helemaal niet om de waarheid; wat u doet is samen te vatten, het is niet anders te zien, dan als: een handelwijze die bestaat uit het lanceren van een negatieve stelling met betrekking tot de eeuwige dingen, en als er dan weerwoord op komt, dat vervolgens -anoniem, laffer kan het niet- proberen af te serveren met overigens niet erg hoffelijke woorden. [2]

= want bij alles wat u zegt, is er niet EEn woord ten goede van De Eeuwige geprezen zij Hij; [3]

= integendeel, wat u schrijft ten antwoord op ingezonden berichten en visies, die voor u slechts handvat zijn om te komen tot, en dat is niet anders samen te vatten en te kwalificeren dan als een voortdurende en niet-aflatende uiting van afkeer, van verachting, van beledigingen, van haat jegens God; [4] en van - al gaat dat aan me voorbij - kleinering en minachting van hetgeen wordt opgemerkt en van hun inzenders [5]

= zeker, het hoe er van is wel duidelijk; het bedenken van u en van mij is vijandschap tegen God, zegt Paulus in Romeinen 8 vers 7; zeker, voor mijzelf sprekend: ik weet het heel wel , en ik erken het, en ik weet waarom: Paulus licht het ook toe in Romeinen 7 vers 14 dat ik lees als: ik heb mijzelf verkocht aan en onder de zonde [6]

= maar het is niet om daar bij te blijven;

= ik lees daarbovenuit in Romeinen 5 vers 8 : " God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is " . [7]

= en Paulus gaat verder in vers 10 ; " want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, zullen wij veel meer nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat Hij leeft

= het aardse leven komt een keer ten einde; de Schrift zegt: het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel;

= en ja, de ene kruiseling die de dood voor ogen had, voor het die dag avond zou worden, bleef lasteren, hoewel heel duidelijk aan hem werd gezegd; vreest gij God nog niet nu gij en ik in hetzelfde nabije oordeel zijn

= de andere kruiseling, die evenzo de dood voor ogen had, voor het die dag avond zou worden, aan hem - aan mij - bleef niets anders over dan te vragen: Heere wil ook aan mij denken, als U in Uw koninkrijk zult gekomen zijn [8]

= en hij deed dat, en daar komt het op aan;

= daar ga ook ik voor, en van harte wens ik het iedereen toe: unconditional surrender aan De Eeuwige, geprezen zij Hij

= zo ver het oosten verwijderd is van het westen, zo ver doet Hij dan de overtredingen van ons weg,psalm 103 vers 12; loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is Zijn heilige Naam; psalm 103 vers 1

= dit ingezondene is voor mij en van mij,
ten afscheid van uw website;
Thomas, Jerusalem, augustus 2019 Anno Domini

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

[1] Als u perse een behoefte hebt aan een karakterisering: anonieme schrijver zonder enige theologische opleiding en/of diploma's geeft zijn kritische visie op de inhoud van de Bijbel en kan dus zonder verdere overwegingen als niet ter zake kundig worden genegeerd.

[2] Niet erg hoffelijk natuurlijk maar maakt u er hierboven gerust "laffe anonieme schrijver" van.

[3] Dat komt omdat al het goede dat aan De Eeuwige wordt toegeschreven bij nader inzien hele bedenkelijke kanten heeft. Bijvoorbeeld: eerst HEEL de mensheid veroordelen voor een enkele overtreding van de eerste twee mensen en dan na duizenden jaren ellende een reddingsplan aanbieden. En hoe valt het (laten) vermoorden van babies en kinderen goed te praten?

[4] Wie een afkeer heeft van geweld, genocide, slavernij etc. kan moeilijk anders dan een afkeer hebben van diegenen die dergelijke misdaden plegen cq als instrument gebruiken. U heeft ongetwijfeld ook een afkeer van dergelijke zaken maar u acht het noodzakelijk om voor de God van de Bijbel een uitzondering te maken.

[5] Mensen die hier reageren krijgen gewoon eerlijke en door ARGUMENTEN onderbouwde antwoorden en als die duidelijk maken dat hun redeneringen geen hout snijden dan zijn dat leerpuntjes en heeft dat niets van doen met door u veronderstelde "kleineringen".

[6] Paulus, die Jezus nooit in levende lijve heeft ontmoet, wil vooral dat we ons kritisch denkvermogen uitschakelen en klakkeloos geloven wat hij allemaal te vertellen heeft.

[7] Hoezo heeft almachtige God een bloederige moord aan een kruis nodig om ons te kunnen vergeven. Dat kan toch ook zonder een dergelijke gruwel?

[8] Zie hier het christendom in een notendop: misdadigers die zich op het allerlaatste moment in hun leven bekeren komen in de hemel en brave oppassende mensen die nog nooit een vlieg hebben kwaad gedaan maar toevallig worden geboren bij ouders met een verkeerde godsdienst wacht de eeuwige verdoemenis.

     


Thomas 
09/08

Comments:
in nr 8 hebt u het over doden die in het leven terugkeren; uw lijstje is niet compleet; te noemen is ook:
2 Kronieken 4 vers 32, bij Elisa
de jongeling te Nain
het dochtertje van Jairus
Lazarus
Mattheus 27 vers 52 en 53, ontslapen heiligen;
zij allen werden in het aardse leven teruggeroepen, ze werden door de hunnen herkend, ze zijn later ( weer ) overleden;
Christus is opgestaan uit de doden, Hij werd niet direct herkend, noch door Maria, noch door de Emmausgangers, noch door de kring op zondagavond, want Hij had de glans van de hemelse heerlijkheid over Zich; Hij is niet opnieuw gestorven maar Hij leeft in alle eeuwigheden, en Hij zal aanschouwd worden door allen die Hem verwachten tot hun heil, Hebreen 9 vers 27, wat gaat plaatsvinden doordat en ten tijde dat Hij weerkomt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid Mattheus 24 vers 30; Hij is de eerstgeborene uit de doden, de eersteling in de eeuwigheid, 1 Corinthe 15 vers 23;de eeuwigheid voor ieder ander volgt daarna: " vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst" ook conform 1 Tessalonicenzen 4 vers 16; en dan, vers 17, zullen alle gelovigen "altijd met de Heere wezen".     
-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE

Beste Thomas, wat bedoel je precies met "nr 8"?

Ik weet helaas niet wat u met "nr 8" precies bedoelt en u heeft inmiddels al afscheid van ons genomen dus ik geef hier voor de volledigheid maar even alle voorvallen in de Bijbel waar mensen uit de dood worden opgewekt.

- Elia, zoon van de weduwe van Zarfath  (1 Koningen 17:17)

- Elisa, zoon van Sunamietische vrouw (2 Koningen 4:18)

- Dode wordt levend door aanraking van de botten van Elisa 
  (2 Koningen 13:20)

- Jezus, zoon van de weduwe van Nain (Lukas 7:11)

- Jezus, dochtertje van Jairus 
  (Mattheus 9:18)  (Marcus 5:22)  (Lukas 8:49)

- Jezus, Lazarus (Johannes 11:14)

- Jezus opstanding uit de dood.
  (Mattheus 28)  (Marcus 16)  (Lukas 24)  (Johannes 20)

- Heiligen staan op uit hun graven. (Mattheus 27:50-54)

- Petrus, Tabitha (Handelingen 9:36)

- Paulus, Eutychus (Handelingen 20:9)

Hoewel opwekking uit de dood bepaald geen alledaagse gebeurtenis is zijn de schrijvers van de 4 evangeliën niet altijd op de hoogte van deze opmerkelijke voorvallen.

Moeten we bijvoorbeeld geloven dat heiligen opstaan uit hun graven, door Jerusalem lopen en door VELEN worden herkend maar dat alleen Mattheus dit blijkbaar noemenswaardig vindt?

 MattMarcusLukasJoh
Zoon van de weduwe van Nain     x 
Dochtertje van Jairus   x   x   x 
Lazarus      x
Heiligen staan op uit hun graven   x   

 

 

 


Jelmer Email
19/07

Comments:

@Frankus

Quote: “God heeft zijn Zoon aan ons gegeven zodat wij gered zijn.

Oh ja? Hoe heeft god dan zijn zoon aan ons ‘gegeven’? Jezus liep drie dagen na de kruisiging alweer vrolijk rond, dus hij heeft niet echt ‘zijn leven gegeven’. En een paar maanden later zat Jezus weer gezond en wel naast god in de hemel, dus ook god heeft zijn zoon niet ‘gegeven’. Het is nogal melodramatisch om te zeggen ‘hij heeft zijn zoon gegeven’ terwijl god zijn zoon hooguit een tijdje heeft uitgeleend.
Die hele kruisiging was een volstrekt overbodig toneelstukje, waarbij gesuggereerd werd dat iemand zijn leven opofferde, of waarbij iemand zijn zoon opofferde, maar waarbij er uiteindelijk niets is gegeven of opgeofferd.


Frankus 
16/07

Comments:
Hierbij wil ik dit vers met iedereen delen.

Bijbel is Het Woord van God en het goed om de Koninkrijk van Onze Hemelse Vader, Onze Schepper. De God van Abraham, Isaac en Jacob. God heeft zijn Zoon aan ons gegeven zodat wij gered zijn. Amen.

‘De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.’ ‭‭Mattheüs‬ ‭12:35-37‬

Als je sterf waar ga je naar toe?

-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE

Beste Frankus, dank voor je reactie. Volgens sommige bijbelteksten ga je helemaal nergens naartoe en is de dood het definitieve einde van je bestaan:

(Genesis 3:19) In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
(Prediker 3:19) Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
(Job 7:9) Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen.
(Job 14:10) Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan? De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en verdort; Alzo ligt de mens neder, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.
(Prediker 9:4)  Want voor dengene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw.
5 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.
6 Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.
...........
10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.

 


Jean Lamurre 
13/06

Comments:

Het is onzin wat u mij antwoordt op mijn opmerking over Marcus 1:2. De NBV is een onbetrouwbare vertaling. Kijkt u zelf maar in de grondtekst van Marcus 1:2. Daar staat: 
 
Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ
Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου 
σου ὃςκατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 

Als u enige kennis van het Grieks hebt, ziet u dat hier het woord προφήτῃ wordt gebruikt, wat profeet betekent. Vertrouw toch niet blind op de NBV! Onderzoek toch de grondtalen voordat u iets zegt!

--------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

En klik nu jij nu eens met je griekse kennis op het woord dat voor προφήτῃ staat: daar staat Ἠσαΐᾳ  wat Jesaja betekend dus ook in jouw grondtekst staat "Jesaja de profeet" hetgeen door NBV dus geheel correct vertaald is.

Wie is hier nu onzin aan het verkopen?

     


Astrid Email
13/06

Comments:

Redactie:  Ook je verhaal over zaadjes en onkruid is helemaal geen antwoord want de vraag is nu juist hoe we kunnen bepalen wat GOED ZAAD is en wat ONKRUID. Als het woord van God vol leugens zit van de cabal en als datzelfde woord dan een zaadje bij jou gaat planten dan kan daar nog steeds een cabal onkruidje uit voortkomen.

- Wie zegt ons dat jouw gedachten door de correcte God worden aangestuurd?


Astrid: u leest erg slecht want ik heb niet gezegd dat het Woord van God vol leugens zit , Het Woord is waar en dus geen leugen ,  de bijbel is niet het Woord van God Om God te leren kennen moet je jezelf kennen want God is in ons , daar komt intuitie en logica aan te pas en ga je onderscheiden wat van welke God/god is dat is het goede zaad , de zalving die het onkruid verdelgt .

als je blijft zoeken zul je vinden zegt Christus dus als  je de verkeerde weg gaat wordt je weer terug gehaald indien je de opstanding in je toe laat en verstaat [,Wie oren heeft die hore zegt Christus ] Als  je dus in staat bent om je leeg te maken en te ontvangen wat God wil geven , elke dag opnieuw .Want zolang we in het vlees zijn worden we aangevallen want het vlees is van de god van de wereld en de Geest ,[het leven] is van de Vader . Maar als je perse al weet dat God niet bestaat of dat je het bloed van Jezus nodig hebt en je zoekt niet meer , dan loopt de weg dood , want we zijn in dit leven niet uitgezocht ,op een hele enkeling na , die dus in het lichaam is /was maar door de Geest leeft ,zoals Jezus  , Budha ,Krischna ,want wij zijn Geesten wezens  maar leven door het vlees dat ons gevangen houdt , Dus vraag uw bewijzen  aan God  en niet aan mij , ga naar uw binnenkamer want daar is het koninkrijk , laat Christus in u opstaan , Ik denk dat ik niet thuis hoor op een forum dat alleen de bijbel ter discussie stelt ,ik dacht dat het ging over de zoektocht naar waarheid ,daar hou ik me mee bezig ,met gedachten en hoe een ander het begrijpt ,om daarover te mediteren ,  niet met bewijzen  , dus ga ik verder zoeken , dankuwel zover 
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "u leest erg slecht want ik heb niet gezegd dat het Woord van God vol leugens zit , Het Woord is waar en dus geen leugen"

Misschien heb je dat niet letterlijk zo gezegd maar het volgt wel degelijk uit de beweringen die je doet. Ik heb er enkele op rijtje gezet zodat de lezers kunnen bepalen wie hier gelijk heeft.

- Hier is toch heel duidelijk te lezen dat er 2 goden spreken in de bijbel ,en dat Yaweh en zijn zoon plastic Jesus creaties van de cabal zijn ?
- De bijbel is dus zeker waar want de elite/cabal /Luciferianen die erin schreven hebben de plicht om de waarheid te brengen , ze verpakken hem echter zo in de leugen dat wij elke keer de leugen kiezen.
- ik hoop op reactie van Christenen omdat zij niet weten dat zij Lucifer aanbidden
- Als de Vader van het Al en de vader van de leugen in de bijbel spreken dan is het toch waar ?
- ik bedoel Romeinen 13 zegt dat we de overheden moeten gehoorzamen , omdat god ze heeft aangesteld , dat is vanuit Christus gezien een leugen....Maar vanuit de cabal is rom 13 geen leugen
- oke maar er staan genoeg andere verzinselen in (de Bijbel)
- opstanding toch een hoogtepunt uit het leven van Jezus was , maar hij was later door de kerk verzonnen , dus dan krijg je wat aanpassingen in de tekst
- Hij is dus nooit opgestaan en de Christus heeft dat nooit geleerd , dat was de roomse jezus , oftewel Lucifer
- Jezus is een verzinsel van de Jezuiten
- dus ja ,het meeste is door de Roomse nep Jezus gesproken

Als er "verzinselen" in de bijbel staan dan is dus niet niet alles wat in de Bijbel staat "waar" zoals jij beweert of je moet er hele speciale definities van die woorden op na houden. Ook kan de Bijbel niet "waar" zijn als de "Romeinen 13" strijdig is met wat Christus leert.

Quote: "ik dacht dat het ging over de zoektocht naar waarheid ,daar hou ik me mee bezig ,met gedachten en hoe een ander het begrijpt, om daarover te mediteren, niet met bewijzen, dus ga ik verder zoeken"

Je hebt gelijk, bewijzen zijn maar hinderlijke obstakels bij het fantaseren over de waarheid. De schrijvers van het Nieuwe Testament hadden om één of andere reden ook niet veel op met  het gebruik van filosofie, wetenschap en bewijzen dus misschien kun je daar wat inspiratie opdoen voor je verdere zoektocht.

        


Jelmer Email
11/06

Comments:

@Frits Ockels.
Quote: "Wat is de bedoeling van deze site?"
De bedoeling van deze site vind je terug op de homepage. Daar staat het volgende:

Onderzoekt de Schriften.
Veel Christenen nemen zonder meer aan dat de Bijbel het geopenbaarde, onfeilbaar Woord van God is. Zij beroepen zich daarbij op 2 Thimotheus 3:16 waar geschreven staat: 

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;"

De meesten van hen weten echter nauwelijks wat er zoal in de Bijbel te vinden is en krijgen 's zondags in de kerk alleen dat te horen wat in de betreffende gemeenschap als geaccepteerd wordt ervaren. De voorganger kan om zijn uiteenzetting te staven putten uit een omvangrijke hoeveelheid teksten en voor de onbevangen luisteraar lijken de conclusies logisch te volgen uit wat er in de Bijbel geschreven staat. Slechts weinigen beseffen dat door andere teksten uit diezelfde Bijbel te kiezen een evenzo logisch klinkend betoog kan worden gehouden waarbij men tot geheel andere, zo niet tegenovergestelde, conclusies komt.

Bent u ook zo'n onbevangen luisteraar en wilt u onbevangen blijven? Bent u ook zo'n Christen die de Bijbel eigenlijk niet kent en dat liever ook zo wil houden???? Stop dan hier en ga niet verder en negeer wat er geschreven staat:

(1 Petrus 3:15) Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

(2 Korinthiers 13:5) Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven.

(Johannes 5:39) Onderzoekt de schriften


Frits Ockels Email
10/06

Comments:
Wat is de bedoeling van deze site?
Uitnodigen om te reageren en vervolgens de discussie platslaan is al zo oud als de weg naar Rome. Laten we terug komen op de vraag naar het 'waarom?' En respect hebben  voor hoe het voor je gesprekspartner is lijkt me minder achterbaks. Overigens is de stijl zo stornerend dat er weinig bevindelijks overblijft voor de lezer. Vermoedelijk heeft het maar één reden, en wel om zelf buitenschot te blijven. Nu zal ongetwijfeld de vraag gaan stellen, wat ik ermee bedoel. Precies! Dat is mijn vraag! Wat is de bedoeling van deze site?

-----------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Frits, deze site wil laten zien dat de overtuigingen van met name de meer orthodoxe christenen niet eenduidig zijn te herleiden uit wat erin de Bijbel staat en dat de stelligheid waarmee die overtuigingen worden onderbouwd gebaseerd is op keuzes die evenzogoed anders gemaakt hadden kunnen worden.

      


Redactie Email
10/06

Comments:

@Astrid

Beste Astrid, op mijn vraag hoe je uit elkaar kunt houden wat in de Bijbel nu precies het woord van God is en wat de leugens en vervalsingen zijn die de "elite/cabal/Luciferianen" er volgens jou in hebben aangebracht heb je het volgende geantwoord:

Hoe ik weet dat God ook in de bijbel spreekt door Christus is door de zalving Christus betekent gezalfde , die in ons opstaat doordat het woord van God niet ledig terug keert, het plant een zaadje, en de Christus in ons, niet aan het kruis, vertrapt het onkruid wat satan tussen het goede zaad strooit in ons, het is geestelijk, onze gedachten worden door de ene of de andere God/god bestuurt, niet door ons zelf want alles wat wij zien is de gedachte van iemand anders die in materie is gekomen.

Dat is een mooi poetisch verhaaltje maar helaas geen antwoord op de vraag.

- Je kunt helemaal niet zeker weten hoe Christus in de Bijbel spreekt want die Bijbel staat volgens jou vol met leugens van de cabal.

- Ook je verhaal over zaadjes en onkruid is helemaal geen antwoord want de vraag is nu juist hoe we kunnen bepalen wat GOED ZAAD is en wat ONKRUID. Als het woord van God vol leugens zit van de cabal en als datzelfde woord dan een zaadje bij jou gaat planten dan kan daar nog steeds een cabal onkruidje uit voortkomen.

- Wie zegt ons dat jouw gedachten door de correcte God worden aangestuurd?

     


Astrid Email
09/06

Comments:
Quote: "Zijn de vele uitspraken van Jezus over hel en verdoemenis ook daadwerkelijk door Jezus zo gedaan of betreft het hier verzinselen van de "elite/cabal/Luciferianen"???"

Jezus is een verzinsel van de Jezuiten , de letter J bestond pas in 1500 ,vlak voordat de Jezuiten orde ontstond Jezuiten staat voor de orde van Jezus , Het Woord in het vlees kwam op de Christus [ gezalfde] en gezien de Gezalfde zei Leven is Woord en Geest het lichaam dient nergens toe , gaat het niet om Jezus maar om het eeuwige Woord van God ,Christus leerde dat het koninkrijk in ons is ,Hel en Hemel allemaal in ons , maar de cabal heeft ons[ in Jezus de mens] , een god buiten ons gegeven ,in de hemel en hij komt terug op de wolken , Maar Christus zei , Het koninkrijk laat zich niet aanwijzen en het komt niet met uiterlijk vertoon , dus ja ,het meeste is door de Roomse nep Jezus gesproken , want van deze jezus we moeten op tekenen letten en omhoog kijken voor onze redding , terwijl Christus leert naar onze binnenkamer te gaan , Jezus leert de opstanding is buiten ons in een grot ,en we krijgen als we zelf opstaan een vernieuwd lichaam dat niet stuk kan  Christus leert de opstanding [ zalving] is in ons en zegt ons dat het lichaam niet van nut is , dat het dood is , [laat de doden ,de doden begraven ] en dat vlees het koninkrijk niet kan zien , Dus de verering van het lichaam van Jezus en het eten en drinken van zijn bloed , is Roomse religie ,Jezus is Lucifer . Wat Christus leerde is geestelijk ,de opstanding in ons het onkruid wat satan tussen het  het goede zaad van God strooit ,wordt herkent /vernietigd  door de zalving/opstanding van  het Woord van God in ons , Het gaat dus om gedachten , die wij hebben , van God en van satan , zolang we gevangen zijn in het vlees , wordt er continu onkruid gestrooid beter bekent als mindcontrole . religie is mindcontrole , is van de god van Romeinen 13 de god die de wereld zo lief had dat hij zijn eigen zoon liet slachten om ons te redden , terwijl Christus leerde dat wij de wereld en alles erin moeten haten .Wie de wereld lief heeft heeft de Vader niet ! Maar we begrijpen niet wie wij zijn want we hebben al eeuwig leven ,en hebben Jezus niet nodig als bevrijder , want we zijn al vrij .Als we naar Joh 6/63 luisteren maar als we naar Paulus /cabal luisteren willen we graag eeuwig dood blijven voor altijd bij de Heer in slavernij  gevangen in een  robot lichaam , Uit stof zijt gij gekomen en tot stof zult gij wederkeren is van de god uit Gen 2 want in Gen1 werd er gecreerd door te spreken [ gedachten ]  Wat van plastic Jesus en van de Christus is in de bijbel is ben ik stukje bij beetje gaan onderscheiden door het levende Woord van de dode  letter te scheiden , Hier spreekt de Vader , Dit is van Rome , en steeds mediteren want God creeert door gedachten en wij ook .Christus zei dat wij grotere dingen kunnen doen dan hij deed en daar bedoeld hij niet de fysieke toverkunstjes mee , als brood en vis verveelvoudigen ,of water in wijn veranderen  maar de berg die in zee moet vallen omdat alles in de wereld fake is ,ik heb het met eigen ogen gezien , gaat over vlees ogen , niet over ons geestelijk derde oog God heeft leven gegeven ,in het lichaam ,niet het  lichaam zelf want dat is materie in de materiele wereld ,en Hij zegt Leven is Woord en Geest Dit is wat de Vader mij leert.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "Jezus is een verzinsel van de Jezuieten , de letter J bestond pas in 1500"

Misschien dat de schrijfwijze voor de naam van Jezus door de Jezuieten is verzonnen maar dat heeft niets te maken met het door jouw veronderstelde  onderscheid tussen Jezus en de Christus. De grondtekst van het nieuwe testament is in het grieks en daar staat "ιησου χριστου" wat in het nederlands wordt vertaald met Jezus Christus en daarbij is "ιησου" de griekse vorm van de naam Jozua uit het oude testament en "χριστου" betekend "gezalfde". Dus "Jozua de Gezalfde" zou ook een hele goede vertaling zijn geweest.

De benamingen "Jezus" en "Christus" worden door het hele nieuwe testament zowel in combinatie als  los van elkaar gebruikt. De aantallen waarin ze voorkomen zijn:   Jezus (940)   Christus (533)   Combinatie  (259). Kijken we alleen naar de 4 evangeliën dan zijn die aantallen:  Jezus (600), Christus (58) en combinatie (12)

Quote: " gaat het niet om Jezus maar om het eeuwige Woord van God"

Als dat zo is dan is het wel vreemd dat de naam "Jezus" bijna 2 keer zoveel voorkomt als "Christus". Of moeten we aannemen dat de "elite/cabal/Luciferianen" hier op hol zijn geslagen en overal het woord "Christus" hebben vervangen door "Jezus" (in het grieks dan natuurlijk) om ons zo op een dwaalspoor te brengen? En hoe zit het met de evangelien zijn die soms compleet door de cabal geschreven want daar wordt de naam Jezus wel 10 keer meer gebruikt dan Christus?

Quote: "Wat van plastic Jesus en van de Christus is in de bijbel is ben ik stukje bij beetje gaan onderscheiden door het levende Woord van de dode letter te scheiden"

Je bedoelt: alles wat in de Bijbel staat en goed van pas komt in MIJN verhaal is WAARHEID en de rest bestaat uit  vervalsingen en verzinselen van de "elite/cabal/Luciferianen".

Quote: "Hier spreekt de Vader, Dit is van Rome"

Je bedoelt: wat HIER staat bevalt me, maar wat DAAR staat niet dus dat moet dan wel een dwaalleer van de cabal zijn.

Quote: "en steeds mediteren want God creëert door gedachten en wij ook"

Meditatie is niet bepaald een betrouwbare methode om tot ware kennis te komen. Zie de aanhangers van andere godsdiensten die door middel van  meditatie overtuigd zijn geraakt van het bestaan van hun goden.

      


Redactie Email
08/06

Comments:
@Astrid

Zijn de vele uitspraken van Jezus over hel en verdoemenis ook daadwerkelijk door Jezus zo gedaan of betreft het hier verzinselen van de "elite/cabal/Luciferianen"???

    


Astrid Email
07/06

Comments:
Ja Jelmer daar ben ik ook benieuwd naar , de bijbel is door heel veel goden geinspireerd , en natuurlijk door de heilige geest die zo heilig is , dat mensen die hem claimen te hebben allemaal iets anders zeggen , 


Jelmer Email
07/06

Comments:
@Jean
Nu nog even al die andere valsheid in geschrifte rechtzetten...
:-)


Astrid Email
06/06

Comments:

@Jean
oke maar er staan genoeg andere verzinselen in neem bv de dag van de zgn opstanding , in elk evangelie waren er andere mensen naar het graf  gegaan , in elk evangelie zagen zij daar andere verschijningen ,lijkt mij dat de opstanding toch een hoogtepunt uit het leven van Jezus was , maar hij was later door de kerk verzonnen , dus dan krijg je wat aanpassingen in de tekst ,

Je zou ook denken dat vanwege Amos 3 de opstanding zou zijn geprofeteerd  , maar joh 20/9 zegt dat de discipelen nog niet uit de schrift haden begrepen dat hij uit de dood moest opstaan .Hij is dus nooit opgestaan en de Christus heeft dat nooit geleerd , dat was de roomse jezus , oftewel Lucifer

    


Jean Lamurre 
05/06

Comments:
Ik las op de website dat Markus in Marcus 1:2 een profetie verzonnen is. Marcus wordt derhalve beschuldigd van valsheid in geschrifte.

Weet je wie er nog meer valsheid in geschifte begaat? debijbelzegt.nl is een leugenaar! Wie dit wil verstaan, die vergelijke Marcus 1:2 met Maleachi 3:1. Marcus verzint niks. DeBijbelZegt verzint dat Marcus verzint.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Jean, dank voor je reactie.

Je hebt helemaal gelijk, we hebben de schrijver van Marcus onterecht beschuldigd van het verzinnen van bijbel quotes terwijl deze schrijver zich enkel heeft vergist in het bijbelboek waaruit hij een regeltje citeert. Hij zegt namelijk dat dit in Jesaja staat maar het had dus Maleachi moeten zijn.

De valsheid in geschrifte trofee kan in dit geval worden doorgeschoven naar de vertalers van de Statenbijbel die "Jesaja" hebben vervangen door "de profeten" om dit foutje te verdoezelen.

SV: Gelijk geschreven in in de profeten......

NBV: Het staat geschreven bij de profeet Jesaja......

De betreffende pagina zal ik binnenkort wijzigen.

     


Astrid Email
04/06

Comments:
aan Redactie 

u schrijft onderstaande: 
In het geval dat het niet zeker is wat er met deze mensen zal gebeuren kun je ons misschien uitleggen hoe het "blijde" in de boodschap is beland terwijl het niet is uit te sluiten dat miljarden mensen geheel buiten hun schuld voor eeuwig verloren zullen gaan.

Wat is voor eeuwig verloren gaan ? wat verstaat u daaronder In de bijbel staat bv de levenden weten dat ze zullen sterven , de doden weten niets , [Prediker] , maar ook ik kon je al voor je geboren was [weet niet meer waar ]maar staat er wel in

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Voor eeuwig "verloren gaan" wil zeggen GEEN deel hebben aan het eeuwige leven dat de beloning is voor diegenen die in het offer van Jezus Christus geloven. Op de vraag wat dat "verloren gaan" precies inhoudt heeft de Bijbel geen eenduidige antwoorden. Dat kan eeuwige martelingen in een hel betekenen maar er zijn, zoals jij al zegt, ook teksten die aangeven dat de dood het absolute einde is waarna er niets meer te verwachten valt. Zie Prediker 3:19  Prediker 4:6

Pick your choice.

    

 < Previous 25
Page:
Next 25 >  


Terug naar Top